An ninh- Quốc phòng An ninh- Quốc phòng

Triển khai kế hoạch thi hành Luật Đặc xá năm 2018
20/06/2019 | 11:30  | Lượt xem: 111

Ngày 20/6/2019, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018 trên địa bàn quận.

Để triển khai thực hiện, UBND quận yêu cầu Công an quận chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu HĐND quận, UBND quận xây dựng phương án, các chính sách quản lý, giáo dục đối với người được đặc xá về địa phương; để thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng.
Phòng Tư pháp quận phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an quận phổ biến, tập huấn các VBQPPL có liên quan đến Đặc xá năm 2018; thẩm định các văn bản do Công an quận soạn thảo tham mưu UBND quận để ra văn bản hướng dẫn UBND các phường, Công an phường thực hiện theo quy định của Luật. Đồng thời, phối hợp Công an quận và các đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến Luật Đặc xá năm 2018 và các CBQPPL quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật cho cán bộ, công chức, nhân dân.

Phòng LĐ,TB&XH quận chỉ đạo hướng dẫn cán bộ LĐ,TB&XH các phường tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người được đặc xá về địa phương. Tạo điều kiện hỗ trợ cho gia đình người đặc xá được vay vốn làm ăn; phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội, các doanh nghiệp trên địa bàn quận triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho người được đặc xá đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

UBND các phường phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, ban ngành, đoàn thể ở địa phương tích cực triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND quận về việc đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá; Giao cho các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể tổ chức tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá khi trở về địa phương sinh sống.

 Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền phường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tham gia quản lý giám sát, giáo dục giúp đỡ người được đặc xá cùng gia đình họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Tin: Đình Nam

(VP HĐND&UBND quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?