Thông tin chung

 

an ninh quốc phòng

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2017
Ngày đăng 24/06/2017 | 04:25  | View count: 150

Nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ đối tượng 4 của quận nắm vững những nội dung cơ bản, vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh ở cơ sở theo từng nhiệm vụ được phân công; kết hợp giáo dục quốc phòng – an ninh với giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật và xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện,

Trong các ngày từ 13/6/2017 đến ngày 16/6/2017 và ngày 21/6/2017 đến ngày 24/6/2017, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận phối hợp với Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quận đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 300 cán bộ đối tượng 4 của các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận năm 2017.

Trong thời gian học, các học viên đã được các đồng chí giảng viên truyền đạt các nội dung: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về: quốc phòng – an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực đối với Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới và một số chuyên đề khác…

Các học viên đã trao đổi, thảo luận những vấn đề về quốc phòng – an ninh và viết bài thu hoạch. Lớp bồi dưỡng đã giúp đội ngũ cán bộ nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả kiến thức tiếp thu được trong tổ chức thực hiện 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới theo từng cương vị chức trách; đồng thời rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, yêu CNXH phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở nơi cư trú.

Tin: Nguyễn Anh - (Ban CHQS quận)

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?