Thông tin chung

 

an ninh quốc phòng

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi chống người thi hành công vụ
Ngày đăng 01/12/2017 | 11:19  | View count: 110

Ngày 1/12/2017, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Công văn số 1591/UBND-CA về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

Thực hiện Công văn số 5571/UBND-NC ngày 6/11/2017 của UBND TP Hà Nội về: "Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ", UBND quận yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND các phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật và chế tài xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ; quyền, nghĩa vụ của công dân và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thực thi công vụ: Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo dư luận xã hội lên án và đấu tranh mạnh mẽ với các hành vi chống người thi hành công vụ; bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, đồng thời, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân và lực lượng thi hành công vụ.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ; thường xuyên phổ biến, quán triệt về tình hình, yêu cầu nhiệm vụ phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy chế, quy trình, kế hoạch công tác, quy định rõ phạm vi trách nhiệm, cơ chế phối hợp, điều kiện đảm bảo trong thực thi nhiệm vụ, nhất là những cơ chế chính sách pháp luật còn bất cập, những sơ hở yếu kém trong công tác quản lý nhà nước chưa được người dân đồng tình.

Tiếp tục đầu tư nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

Tin, ảnh: Khánh Minh - (VP HĐND&UBND quận)

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?