Các Chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ quận Khoá XXIV Các Chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ quận Khoá XXIV

Chương trình số 09-CTr/QU ngày 01/9/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm Khoá XXIV

18/05/2018 | 09:56  | Lượt xem: 21
Chương trình Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, bảo đảm hoạt động của bộ máy chính quyền công khai, minh bạch,...

Chương trình số 08-CTr/QU ngày 01/9/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm Khoá XXIV

18/05/2018 | 09:52  | Lượt xem: 22
Chương trình Bảo đảm vững chắc an ninh - quốc phòng, tạo sự chuyển biến tích cực trật tự an toàn xã hội, chủ động đối phó có hiệu quả mọi tình huống xảy ra trên địa bàn quận giai đoạn 2011-2015

Chương trình số 07-CTr/QU ngày 01/9/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm Khoá XXIV

18/05/2018 | 09:49  | Lượt xem: 22
Chương trình Phát triển sự nghiệp Văn hoá - Xã hội; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, người Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh

Chương trình số 06-CTr/QU ngày 31/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm Khoá XXIV

18/05/2018 | 09:44  | Lượt xem: 22
Chương trình Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh về quản lý và phát triển đô thị

Chương trình số 05-CTr/QU ngày 30/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm Khoá XXIV

18/05/2018 | 09:41  | Lượt xem: 21
Chương trình tạo bước chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên

Chương trình số 04-CTr/QU ngày 10/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm Khoá XXIV

18/05/2018 | 09:35  | Lượt xem: 21
Chương trình động viên mọi nguồn lực phát triển mạnh dịch vụ, thương mại, du lịch theo hướng văn minh, hiệu quả, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Chương trình 03-CT/QU ngày 04/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm Khoá XXIV

17/05/2018 | 05:06  | Lượt xem: 21
Chương trình Đổi mới công tác dân vận, xây dựng MTTQ và các đoàn thể vững mạnh, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.