Thông tin chung Thông tin chung

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1984
Tổng số truy cập: 13822573

các đề án thực hiện các chương trình

TÊN THÔNG TIN CHỈ ĐẠO NGÀY CẬP NHẬT FILE ĐÍNH KÈM
ĐỀ ÁN NÂNG CAO VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC CẤP ỦY TRONG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TRƯỚC YÊU CẦU MỚI 05/12/2012 DOWNLOAD
ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC HỘI PHỤ NỮ CƠ SỞ 05/12/2012 DOWNLOAD
ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG VÀ KHU DÂN CƯ 05/12/2012 DOWNLOAD
ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUY HOẠCH, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ, NHẤT LÀ CÁN BỘ TRẺ GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ SAU NĂM 2015 04/12/2012

DOWNLOAD

ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔ HÌNH "MỘT CỬA" 04/12/2012 DOWNLOAD
ĐỀ ÁN TẠO CHUYỂN BIẾN MẠNH VỀ KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH, Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND QUẬN HOÀN KIẾM 04/12/2012

DOWNLOAD

ĐỀ ÁN TẬP TRUNG ĐẦU TƯ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG ĐỘ TUỔI(GIAI ĐOẠN 2011-2015) 04/12/2012 DOWNLOAD
ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA, XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA LÀNH MẠNH, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀN KIẾM(GIAI ĐOẠN 2011-2015) 04/12/2012 DOWNLOAD
ĐỀ ÁN ĐỘNG VIÊN MỌI NGUỒN LỰC, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO TỒN, TÔN TẠO, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA KHU PHỐ CỔ, KHU PHỐ CŨ VÀ KHU VỰC HỒ HOÀN KIẾM(GIAI ĐOẠN 2011-2015) 04/12/2012 DOWNLOAD
ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HOÀN KIẾM THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI HÓA(GIAI ĐOẠN 2011-2015) 04/12/2012 DOWNLOAD
ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN QUẬN, PHƯỜNG GIAI ĐOẠN 2011-2015 04/12/2012 DOWNLOAD
ĐỀ ÁN NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO ANTT KHI CÓ KHIẾU KIỆN ĐÔNG NGƯỜI, GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG TẠI TRỤ SỞ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ NHÀ RIÊNG CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO 04/12/2012 DOWNLOAD