Thông tin chung Thông tin chung

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 2031
Tổng số truy cập: 13922408

chương trình công tác của BCH đảng bộ khóa XXIV

TÊN THÔNG TIN CHỈ ĐẠO NGÀY CẬP NHẬT FILE ĐÍNH KÈM

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN; HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN; CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN

10/11 DOWNLOAD

PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC, ĐẨY NHANH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI, DU LỊCH THEO HƯỚNG VĂN MINH, HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG VỚI TRỌNG TÂM LÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH

10/11 DOWNLOAD

PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP VĂN HÓA - XÃ HỘI; XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA LÀNH MẠNH, XÂY DỰNG NGƯỜI HOÀN KIẾM THANH LỊCH, VĂN MINH THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

10/11 DOWNLOAD

BẢO ĐẢM VỮNG CHẮC QUỐC PHÒNG – AN NINH, TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI, CHỦ ĐỘNG ĐỐI PHÓ CÓ HIỆU QUẢ MỌI TÌNH HUỐNG XẢY RA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

10/11 DOWNLOAD
TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN MẠNH VÀ BỀN VỮNG VỀ QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ, BẢO TỒN PHÁT HUY GIÁ TRỊ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN ĐÔ THỊ QUẬN HOÀN KIẾM. 10/11 DOWNLOAD

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM VÀ CHẤT LƯỢNG THỰC THI CÔNG VỤ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC. BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHUYÊN NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ. 

10/11 DOWNLOAD
CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN, XÂY DỰNG MTTO VÀ CÁC ĐOÀN THỂ VỮNG MẠNH, TĂNG CƯỜNG ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN XÃ HỘI, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP 04/12/2012 DOWNLOAD
CHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG VIÊN MỌI NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN MẠNH DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI, DU LỊCH THEO HƯỚNG VĂN MINH, HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, GÓP PHẦN ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI 04/12/2012 DOWNLOAD
CHƯƠNG TRÌNH TẠO BƯỚC CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG; NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỎ ĐẢNG VÀ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN 04/12/2012 DOWNLOAD
CHƯƠNG TRÌNH TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN MẠNH VỀ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 04/12/2012 DOWNLOAD
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP VĂN HÓA - XÃ HỘI; XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA LÀNH MẠNH, NGƯỜI HOÀN KIẾM THANH LỊCH, VĂN MINH 04/12/2012 DOWNLOAD
CHƯƠNG TRÌNH BẢO ĐẢM VỮNG CHẮC AN NINH - QUỐC PHÒNG, TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI, CHỦ ĐỘNG ĐỐI PHÓ CÓ HIỆU QUẢ MỌI TÌNH HUỐNG XẢY RA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN GIAI ĐOẠN 2011-2015 04/12/2012 DOWNLOAD
CHƯƠNG TRÌNH TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM VÀ CHẤT LƯỢNG THỰC THI CÔNG VỤ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHUYÊN NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ 04/12/2012

DOWNLOAD