Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đến năm 2010

07/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 308
I- DỰ BÁO CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN HOÀN KIẾM THỜI KỲ 2001-2010.

Chiến lược quy hoạch, phát triển Chiến lược quy hoạch, phát triển

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?