Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015 Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015

Đề án số 11-ĐA/QU ngày 18/5/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm
18/05/2018 | 10:41  | Lượt xem: 15

Đề án Nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong công tác quản lý hành chính

Xem văn bản tại đây