Thông tin chung

 

quy hoạch thu gom và xử lý rác thải

Kế hoạch thu gom xử lý rác thải
Ngày đăng 07/11/2014 | 12:00  | View count: 158

Kế hoạch thu gom xử lý rác thải

Kế hoạch thu gom xử lý rác thải

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?