Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quận kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ đợt 2 năm 2018
05/10/2018 | 11:30  | Lượt xem: 165

Từ ngày 24/9/2018 đến 05/10/2018, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quận đã kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 tại: Đảng bộ phường Hàng Bạc; Phúc Tân; Đồng Xuân; Đảng bộ Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương; Đảng bộ Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba.

Trong những năm qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ đã được cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện. Các đơn vị triển khai thực hiện Quy chế dân chủ theo các nội dung của Pháp lệnh số 34/2007/PL ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 44/2007/QĐ-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong các bệnh viện công lập…

Các đơn vị đã ban hành và thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy ước, quy định, nội quy Quy chế dân chủ phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ đã tạo không khí dân chủ trong các đơn vị, phát huy trí tuệ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh.

Đoàn kiểm tra đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, đề ra các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị; thường xuyên rà soát, bổ sung các quy chế, quy ước, quy định, nội quy đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế; nêu cao trách nhiệm của cấp ủy và lãnh đạo đơn vị; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng phường trong công tác giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ. Gắn việc thực hiện QCDC với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; gắn với thực hiện các nội dung của “Năm Dân vận chính quyền” và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ của đơn vị.

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quận kiểm tra tại Đảng bộ Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

                                                            Tin, ảnh: Trà Linh

                                                                  (Ban Dân vận Quận ủy HK)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?