Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Hội nghị đảng viên các chi bộ trực thuộc quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)
29/11/2018 | 17:30  | Lượt xem: 389

Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/QU ngày 21/11/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm, trong ngày 29/11/2018, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức 2 hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho 815 đảng viên của 21 chi bộ trực thuộc Quận ủy, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận.

Tới dự các hội nghị có đồng chí Nguyễn Quán Phú – Báo cáo viên Trung ương và Phó giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Thạo – Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng thời là báo cáo viên tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và 3 văn kiện quan trọng được thảo luận, thông qua tại Hội nghị gồm: Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”.

Các nghị quyết, quy định, kết luận được thảo luận và thông qua tại Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kết thúc hội nghị, Ban tổ chức hội nghị đã đánh giá, biểu dương đảng viên các chi bộ trực thuộc quận đã có mặt đầy đủ với thái độ học tập nghiêm túc và đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên tham dự học nghị quyết triển khai viết bài thu hoạch cá nhân, trong đó nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, liên hệ với thực tiễn công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).

Tin: Thúy Quỳnh

(Ban Tuyên giáo Quận ủy)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?