Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội làm việc tại quận Hoàn Kiếm
05/07/2018 | 15:20  | Lượt xem: 314

Ngày 19/6/2018, Đoàn khảo sát của Thành ủy Hà Nội do đồng chí Nguyễn Kim Hoàng - Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn

và các thành viên đoàn gồm: Đại diện Thường trực Thành đoàn Hà Nội; Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy; Sở Nội vụ khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 05/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 31/10/2008 của Thành ủy Hà Nội (khóa XIV) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” tại quận Hoàn Kiếm.

Tại buổi khảo sát, đại diện Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy và Chương trình 24-CTr/QU của Quận ủy Hoàn Kiếm với những kết quả đạt được: Nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực. Huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị trong chăm lo, giáo dục, bảo vệ, quyền, lợi ích chính đáng cho thanh niên, động viên, giúp đỡ thanh niên học tập, phấn đấu và cống hiến; lực lượng thanh niên quận Hoàn Kiếm từng bước phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng. Nhận thức chính trị, lý tưởng cách mạng, ý thức tuân thủ pháp luật của thanh niên quận được nâng lên. Việc giáo dục, định hướng, động viên thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo được chuyển biến trong đạo đức, lối sống và hành động của phần lớn thanh thiếu nhi trên địa bàn quận; đã xây dựng được môi trường xã hội lành mạnh, tiếp tục xây dựng người Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh; đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có khả năng vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên; công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực và công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên được quan tâm thường xuyên. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của quận đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất với Trung ương, Thành phố những nội dung để thực hiện tốt Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X).

Tại buổi khảo sát, các thành viên đoàn khảo sát và đại biểu các phòng, ban, đơn vị của quận đã trao đổi, bổ sung, làm rõ những nội dung qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25, Chương trình 01 và Chương trình 24 của quận Hoàn Kiếm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Kim Hoàng - Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 25, Chương trình 01 tại quận Hoàn Kiếm. Đề nghị trong thời gian tới, Quận ủy Hoàn Kiếm cần chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác thanh niên; chỉ đạo tổ chức Đoàn - Hội quận duy trì, thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên; tiếp tục tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá, ý thức công dân cho thanh niên; tăng cường hơn nữa công tác tham mưu cho Thành phố ban hành các chính sách liên quan đến thanh niên, đặc biệt là các chính sách thu hút nhân tài về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị Thành phố...

                                                                                                                        Tin, ảnh: Trà Linh

                                                                                                                                           (Ban Dân vận Quận ủy)