Văn bản của HĐND Văn bản của HĐND

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
136/BC-HĐND Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo Quốc phòng-an ninh, xây dựng chính quyền và thực hiện pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 và các báo cáo về công tác tài chính ngân sách trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX 15/06/2018
135/BC-HĐND Báo cáo quyết toán ngân sách quận Hoàn Kiếm năm 2017 trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX 15/06/2018
134/BC-HĐND Tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2018 15/06/2018
133/BC-HĐND Về kết quả thực hiện tinh giản biên chế tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận Hoàn Kiếm từ năm 2015 đến tháng 5/2018 15/06/2018
131/BC-HĐND về công tác phòng, chống tham nhũng, thục hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2018 trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND quận 15/06/2018
128/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 12/06/2018
127/BC-HĐND Kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND, thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm năm 2017 12/06/2018
14/Ctr-HDND-UBND-MTTQ Chương trình phối hợp thực hiện công tác năm 2018 giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban thường trực UBMTTQ quận Hoàn Kiếm 16/01/2018
07/CTr-HĐND Chương trình công tác trọng tâm của Thường trực HĐN, các Ban HĐND quận năm 2018 04/01/2018
08/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức các phiên họp năm 2018 của Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm 04/01/2018
228/HĐND-VP Công văn số 228/HĐND-VP về việc mời dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Thành phố 08/12/2017
229/HĐND-VP Công văn số 229/HĐND-VP về việc đề xuất nội dung các kỳ họp thường lệ của HĐND quận năm 2018 14/11/2017
225/TB-HĐND Thông báo số 225/TB-HĐND Thông báo kết luận của Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm tại buổi tiếp công dân ngày 01/11/2017 08/11/2017
223/HĐND-VP Công văn số 223/HĐND-VP Về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND quận 02/11/2017
219/QĐ-HĐND Quyết định số 219/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát về “Việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2017 theo Nghị quyết HĐND quận Hoàn Kiếm” 30/10/2017
217/QĐ-HĐND Quyết định số 217/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát hoạt động của các cơ quan Tư pháp quận Hoàn Kiếm 27/10/2017
205/TB-HĐND Thông báo số 205/TB-HĐND Thông báo về việc phân công điều hành công việc trong thời gian Chủ tịch HĐND quận đi công tác nước ngoài 18/10/2017
201/HĐND-VP Công văn số 201/HĐND-VP về việc đề xuất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND quận khóa XIX 13/10/2017
200/TB-HĐND Thông báo số 200/TB-HĐND Thông báo kết luận của Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm tại buổi tiếp công dân ngày 05/10/2017 11/10/2017
189/BC-HĐND Báo cáo số 189/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát về việc chấp hành pháp luật trong công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ 02/10/2017

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?