Tin Văn hóa- Xã hội Tin Văn hóa- Xã hội

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH Tổ chức vận động ủng hộ đồng bào các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai và một số huyện ngoại thành, thành phố Hà Nội khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra năm 2018
06/08/2018 | 15:00  | Lượt xem: 62

UBND - ỦY BAN MTTQ

QUẬN HOÀN KIẾM

 

 
 
 

Số: 06/KHLT-UBND-MTTQ

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

            Hoàn Kiếm, ngày 06 tháng 8 năm 2018

       

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH

Tổ chức vận động ủng hộ đồng bào các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai

và một số huyện ngoại thành, thành phố Hà Nội

khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra năm 2018

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm, Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm xây dựng kế hoạch liên tịch về việc tổ chức vận động ủng hộ đồng bào các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai và một số huyện ngoại thành, thành phố Hà Nội khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra năm 2018 trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, quân dân quận Hoàn Kiếm kịp thời ủng hộ đồng bào các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai và một số huyện ngoại thành, thành phố Hà Nội khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra trong tháng 7/2018.

- Phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ bà con trong lúc hoạn nạn, khó khăn do thiên tai mang đến là tình cảm, đạo lý của dân tộc Việt Nam, là trách nhiệm của toàn xã hội.

- Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ quận, phường tuyên truyền tới đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, các doanh nghiệp trên địa bàn quận, phường, trong các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng, thiết thực, hiệu quả. Phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn quận, phường tham gia ủng hộ.

II. NỘI DUNG:

1. Thời gian vận động ủng hộ:  Từ ngày 06/8/2018 đến hết ngày 10/8/2018.

2. Đối tượng vận động:

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quận, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

2.1. Đối với Quận:

- Vận động các cơ quan, đơn vị của Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị của quận.

- Các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc quận.

- Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp do quận trực tiếp quản lý.           

 

 

2.2. Đối với Phường:

- Vận động cơ quan, đơn vị của Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị của phường, vận động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường.

3. Mức vận động:

- Trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, vận động mỗi cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất 01 ngày lương.

- Vận động các doanh nghiệp, các tổ chức trích quỹ công ích ủng hộ tùy theo khả năng, điều kiện của đơn vị.

- Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân ủng hộ tự nguyện theo hướng thiết thực, hiệu quả.

4. Hình thức ủng hộ:

- Ủng hộ bằng tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND – UBMTTQ quận:

- Phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động, triển khai vận động ủng hộ đồng bào các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai và một số huyện ngoại thành, thành phố Hà Nội khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra trên địa bàn quận.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận uỷ chỉ đạo phòng Văn hóa – Thông tin quận biên soạn tin bài và hướng dẫn các phường tuyên truyền, công bố tiến độ ủng hộ trên địa bàn phường.

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức vận động các doanh nghiệp trên địa bàn quận.

- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ quận tổ chức tiếp nhận tiền ủng hộ. Phối hợp với UBND quận trong việc chuyển tiền hỗ trợ, giúp đỡ đến đồng bào các huyện bị úng ngập, lũ lụt.

2. Các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ quận:

- Tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên, cán bộ, công nhân viên của tổ chức, cơ quan mình ủng hộ, tổng hợp và chuyển về Uỷ ban MTTQ quận.

2.1. Liên đoàn Lao động quận: Tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên Công đoàn các cơ quan thuộc Quận tham gia ủng hộ.

2.2. Hội Cựu chiến binh quận: Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia ủng hộ.

2.3. Hội Liên Hiệp Phụ nữ quận: vận động cán bộ, hội viên và nữ doanh nhân tham gia ủng hộ.

2.4. Đoàn TNCS HCM quận: Vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận tham gia ủng hộ.

3. Công an – Ban chỉ huy Quân sự quận: Vận động cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia ủng hộ.

4. Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp quận: Vận động cán bộ, hội viên, doanh nhân tham gia ủng hộ.

5. UBND, Uỷ ban MTTQ phường:

- Báo cáo cấp uỷ, phối hợp với chính quyền tổ chức triển khai, phát động Lời kêu gọi của Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ quận vận động ủng hộ giúp đỡ đồng bào các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai và một số huyện ngoại thành, thành phố Hà Nội khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra năm 2018 tại địa phương.

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trên địa bàn phường tham gia ủng hộ.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên địa bàn phường, đến đoàn viên, hội viên về nội dung, ý nghĩa, mục đích của đợt vận động ủng hộ đồng bào các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai và một số huyện ngoại thành, thành phố Hà Nội khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Địa chỉ tiếp nhận:

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN HOÀN KIẾM

Tầng 3 - 42 phố Nhà Chung, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm.

Điện thoại: 024.38253050 – 024.39285641.

Đây là đợt vận động ủng hộ quyên góp cao điểm, đột xuất, thời gian ngắn. Để đợt vận động ủng hộ đồng bào các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai và một số huyện ngoại thành, thành phố Hà Nội sớm khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống đạt kết quả, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, các tổ chức thành viên Uỷ ban MTTQ quận, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ các phường khẩn trương phát động triển khai thực hiện vận động ủng hộ và thông tin, báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Dương Đức Tuấn

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

 CHỦ TỊCH 

đa

 

 

 

 

Lê Hồng Phú

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND TP;

- Thường trực UBMTTQ TP;             

- Thường trực Quận ủy,                                   

- Thường trực HĐND, UBND quận;   

- VP Quận ủy, VP HĐND - UBND quận;

- Các tổ chức thành viên UBMTTQ quận;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc quận;

- UBND, UBMTTQ 18 phường;

- Lưu: VP UBND,UBMTTQ quận.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?