Đảng ủy khối Doanh nghiệp Đảng ủy khối Doanh nghiệp

 

Địa chỉ: Số 33 Phố Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: danguykhoidoanhnghiephk@gmail.com

A. CHỨC NĂNG:

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Hoàn Kiếm là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy Hoàn Kiếm; có chức năng lãnh đạo các tổ chức đảng trong khối phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, doanh nghiệp và các đoàn thể vững mạnh.

B. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

Đảng ủy có 5 nhiệm vụ chính:

1.2.1. Lãnh đạo công tác tư tưởng

- Lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Quận, nhiệm vụ của từng doanh nghiệp để đảng viên, người lao động nắm và thực hiện có hiệu quả.

- Vận động, thuyết phục và lãnh đạo các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp, bằng các hoạt động có hiệu quả làm cho chủ doanh nghiệp nhận thức rõ tác dụng của tổ chức đảng, các đoàn thể để chủ doanh nghiệp chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tôn trọng và tạo thuận lợi cho việc thành lập và hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp.

- Lãnh đạo các tổ chức đảng giáo dục cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc trong hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật lao động cho cán bộ, đảng viên và người lao động.

- Thông qua các tổ chức Đảng lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phát hiện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, các hành vi vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

1.2.2. Công tác tổ chức, cán bộ

- Chủ động đề xuất với cấp ủy cấp trên xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp.

- Chủ động tham gia ý kiến với các chủ doanh nghiệp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ quản lý, người lao động trong doanh nghiệp.

- Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đảng viên thuộc Đảng bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý (khi có yêu cầu). Đề nghị với Ban Thường vụ Quận ủy về tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách công tác Đảng của Đảng ủy theo phân cấp quản lý.

1.2.3. Xây dựng tổ chức Đảng

- Lãnh đạo thực hiện đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn quận. Thường xuyên chăm lo công tác phát triển đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và người lao động của doanh nghiệp.

- Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; giáo dục đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác, lao động sản xuất, thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định về những điều đảng viên không được làm; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện đúng các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ; chống những biểu hiện tiêu cực trái với đạo đức, tư cách của người đảng viên và gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng.

- Chăm lo bồi dưỡng cấp ủy viên; xây dựng các cấp ủy có năng lực, hoạt động có hiệu quả; thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.

1.2.4. Lãnh đạo các đoàn thể trong doanh nghiệp

- Lãnh đạo các tổ chức đảng xây dựng các đoàn thể trong doanh nghiệp vững mạnh, hoạt động đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, Điều lệ của doanh nghiệp, chức năng, nhiệm vụ và Điều lệ của mỗi đoàn thể.

- Lãnh đạo các đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, doanh nghiệp và động viên đoàn viên, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; khuyến khích và tạo điều kiện để các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng.

1.2.5. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm an ninh, quốc phòng

- Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; đảm bảo cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước; đảm bảo thực hiện Luật lao động và các quy định của pháp luật, chăm lo đời sống người lao động.

- Chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và các cấp có thẩm quyền, có liên quan những chủ trương, giải pháp giúp các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn quận phát triển; xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác cùng có lợi, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trong khối.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Số lượng cán bộ, nhân viên cơ quan chuyên trách Đảng ủy khối Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận gồm 04 đồng chí

Trong đó: Có 01 đồng chí Bí thư, 02 đồng chí Phó Bí thư và 01 đồng chí chuyên viên được phân công làm công tác Văn phòng Đảng ủy:

*Số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ: 15 đồng chí

Thường trực: 03 đồng chí; Ban Thường vụ: 05 đồng chí.

* Về tổ chức chi bộ trực thuộc: (Tính đến thời điểm 17/5/2018)

- Số lượng chi bộ: 42

D. LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP NGOÀI KHU VỰC NHÀ NƯỚC QUẬN HOÀN KIẾM

1. Bí thư: Đồng chí Bùi Bích Thuỷ

Điện thoại CQ: 02439380467; DĐ: 0903289229

Email:

Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Quận ủy về các mặt công tác của Đảng ủy khối. Phụ trách chung: trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tài chính, công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật của Đảng ủy. Thủ trưởng cơ quan, thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành.

2. Phó Bí thư: Đồng chí Nguyễn Xuân Nguyên

ĐTCQ: 02439380449; DĐ: 0904245045

Email:

Nhiệm vụ:

Thực hiện nhiệm vụ theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành; tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, tổng hợp báo cáo công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát, báo cáo quý của Đảng ủy và các báo cáo chuyên đề được phân công; phụ trách công tác quản lý hồ sơ đảng viên;

Trực tiếp phụ trách theo dõi, tham mưu Thường trực Đảng ủy giải quyết các công việc liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên tại các chi bộ được phân công;

Tham mưu Thường trực, Thường vụ Đảng ủy công tác tuyên truyền vận động xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Tham mưu Thường trực, Thường vụ Đảng ủy về công tác thi đua, khen thưởng của Đảng bộ;

Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng ủy khối. Trực tiếp phụ trách theo dõi Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối; phụ trách công tác công đoàn của cơ quan Đảng ủy khối.

3. Phó Bí thư: Đồng chí Hoàng Thạch Tâm

ĐTCQ: 02439380449; DĐ: 0948561168

Email:

Nhiệm vụ:

Thực hiện nhiệm vụ theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành; trực tiếp phụ trách công tác Tuyên giáo và Dân vận của Đảng ủy; phụ trách theo dõi, tham mưu Thường trực Đảng ủy giải quyết các công việc liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên tại các chi bộ được phân công;

 Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, tổng hợp báo cáo công tác Tuyên giáo, Dân vận, báo cáo 6 tháng, báo cáo 9 tháng, báo cáo hàng năm của Đảng ủy và các báo cáo chuyên đề được phân công;

Tham mưu Thường trực, Thường vụ Đảng ủy công tác tuyên truyền vận động xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Phối hợp với kế toán của Đảng ủy hướng dẫn thu chi, quyết toán kinh phí đảng, hướng dẫn các chi bộ thực hiện công tác tài chính.

E. THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ

Là một Đảng bộ mới được thành lập và đi vào hoạt động, trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái kéo dài, các doanh nghiệp trong khối gặp nhiều khó khăn, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác vận động, thành lập và hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Thường trực Quận ủy, hướng dẫn của các ban Đảng quận ủy, sự phối hợp giúp đỡ của các đoàn thể và các đơn vị trong quận, Đảng bộ khối đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn phấn đấu đạt được những kết quả bước đầu quan trọng trên các lĩnh vực công tác. Thời gian qua, Đảng ủy khối đã lãnh đạo các chi bộ làm tốt công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt, nghiên cứu các chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước được quan tâm tổ chức theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được nhiều chi bộ tổ chức nghiêm túc, đổi mới cách làm sáng tạo, thiết thực và cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong doanh nghiệp. Đảng ủy khối đã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên mới; kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy chi bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được cải thiện và nâng cao và đi vào nền nếp hơn. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy. Hàng năm, Đảng ủy đều được Quận ủy Hoàn Kiếm công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

 

 

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?