An ninh- Quốc phòng An ninh- Quốc phòng

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2020
03/09/2020 | 08:43  | Lượt xem: 240

Nhằm nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo từng cương vị, chức trách được giao; kết hợp giáo dục quốc phòng – an ninh với giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật và xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, trong 2 ngày 27 – 28/8/2020, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận phối hợp với Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quận đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 là các cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận năm 2020.

          Trong thời gian học, các học viên đã được các đồng chí giảng viên là lãnh đạo các khoa của Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng truyền đạt các nội dung: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về: quốc phòng – an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; về phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực đối với Việt Nam; về biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biên Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên và một số chuyên đề khác

          Các học viên đã trao đổi, thảo luận những vấn đề về quốc phòng – an ninh và viết bài thu hoạch. Lớp bồi dưỡng đã giúp đội ngũ cán bộ nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả kiến thức tiếp thu được trong tổ chức thực hiện 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới theo từng cương vị chức trách; đồng thời rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, yêu CNXH phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở nơi cư trú.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?