Ban dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm Ban dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN BAN DÂN VẬN

 

BAN DÂN VẬN QUẬN ỦY HOÀN KIẾM

- Địa chỉ: 21 Bà Triệu - phường Hàng Bài - quận Hoàn Kiếm – TP. Hà Nội

- Địa chỉ email: danvanhoankiem@gmail.com

A. CHỨC NĂNG

Ban Dân vận Quận ủy là cơ quan tham mưu của Quận ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của Quận ủy.

B. NHIỆM VỤ

1. Nghiên cứu, đề xuất

- Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Quận ủy. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết luận của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy về công tác dân vận.

- Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên, pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân (tình hình dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, các vấn đề bức xúc trong nhân dân) để báo cáo và tham mưu cho Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy.

- Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Quận ủy về công tác dân vận.

- Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp ủy và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận của các cấp trong Đảng bộ quận.

3. Thẩm định, thẩm tra

- Các đề án, văn bản về công tác dân vận trước khi trình Ban Thường vụ Quận ủy.

- Tham gia thẩm định các đề án, dự án, văn bản có liên quan đến công tác dân vận; các đề án, dự án liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận của HĐND, UBND quận.

4. Phối hợp

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các chương trình phối hợp; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin… về công tác dân vận.

- Các Ban Đảng, cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Quận ủy.

- MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng quận tham gia công tác xây dựng đảng; xây dựng chính quyền; xây dựng MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng.

- Các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm tốt công tác dân vận đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy giao

- Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo phân cấp quản lý.

- Nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng ở địa phương.

- Là cơ quan thường trực ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy giao.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Quận ủy bao gồm lãnh đạo Ban Dân vận (gồm: Trưởng ban, 02 Phó trưởng ban và 01 đồng chí chuyên viên); phụ trách các lĩnh vực công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Ban:

1. Thực hiện về Quy chế dân chủ;

2. Công tác tôn giáo;

3. Công tác dân vận;

4. Bộ phận Văn phòng – CNTT – Thi đua khen thưởng.

D. LÃNH ĐẠO BAN DÂN VẬN QUẬN ỦY

1. Đ/c Nguyễn Quốc Hoàn – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban.

Điện thoại: 3.934.1521

2. Đ/c Hoàng Hữu Tiến – Phó trưởng Ban

Điện thoại: 3. 936.1383

3. Đ/c Ngô Thị Thanh Hòa - Phó trưởng ban

Điện thoại: 3. 936.1383

E. THÀNH TÍCH

Từ năm 2000 đến 2013 Ban Dân vận Quận ủy luôn được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.

Năm 2014 Ban Dân vận Quận ủy được UBND Thành phố tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua; Chi bộ Ban Dân vận luôn đạt chi bộ Trong sạch – vững mạnh.

 

 

 

 

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?