Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025
28/04/2020 | 18:53  | Lượt xem: 221

Chiều ngày 28/4/2020 tại Trụ sở Quận ủy 21 Bà Triệu, Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 5 điểm cầu tại trụ sở UBND 5 cụm phường: Cửa Nam, Hàng Bài, Hàng Gai, Tràng Tiền và Hàng Đào để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện các nội dung quan trọng về chuẩn bị và tổ chức đại hội để các đảng bộ triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Dự hội nghị tại điểm cầu Quận ủy Hoàn Kiếm có các đồng chí: Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND quận; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Quận ủy, Chánh Văn phòng Quận ủy, Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận; 2 đồng chí Bí thư cấp ủy tổ chức đơn vị tổ chức Đại hội điểm: Đảng bộ phường Đồng Xuân; Đảng bộ Ban phục vụ Lễ tang thành phố Hà Nội. Dự hội nghị trực tuyến tại 5 điểm cầu 5 cụm cấp phường có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 18 phường; các đồng chí Bí thư cấp ủy cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy; các đồng chí thành viên tổ công tác giúp Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội các cơ sở Đảng trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm.

Tại hội nghị, Báo cáo kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2 ý kiến phát biểu tham luận của 2 đơn vị tổ chức Đại hội điểm đã đánh giá công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong chuẩn bị và tổ chức đại hội. Mặc dù trong thời điểm các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị đang tập trung trong công tác phòng, chống dịch Covi-19, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Quận ủy, Đại hội 2 đơn vị làm điểm đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đại hội, đạt yêu cầu chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy.

Trong đó nổi bật là các kết quả: Đảng bộ phường Đồng Xuân và Đảng bộ ban phục vụ lễ tang thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra: Thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn của Trung ương, Thành uỷ, Quận ủy về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Gắn thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn với thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội. Báo cáo chính trị và hệ thống văn kiện của Đại hội được xây dựng nghiêm túc, chất lượng các văn bản đảm bảo yêu cầu, có trọng tâm, phù hợp với tình hình của đơn vị. Việc xây dựng chương trình đại hội hợp lý; xây dựng quy chế đại hội chặt chẽ và điều hành rõ ràng, khoa học của đoàn chủ tịch. Các bài tham luận, các ý kiến thảo luận được chuẩn bị chu đáo, có chất lượng, trên tinh thần xây dựng; đã đóng góp nhiều ý kiến bổ sung vào văn kiện cấp trên và báo cáo chính trị của đại hội. Công tác nhân sự cấp uỷ được chuẩn bị đúng nguyên tắc, đúng quy trình; cấp uỷ trúng cử theo đề án nhân sự, danh sách đề cử do Ban Chấp hành khoá cũ chuẩn bị đạt tỷ lệ cao. Việc bầu cử tại đại hội được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên dự dại hội, đến nay chưa có đơn thư, khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị sau đại hội…

Báo cáo cũng đã nêu rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội và đưa ra những bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Tổ công tác chỉ đạo đại hội của Quận uỷ, Ban Tổ chức Quận uỷ, các Ban Đảng Quận uỷ và nhất là Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đồng Xuân, Ban Chấp hành Đảng bộ Ban phục vụ lễ tang thành phố Hà Nội. Đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận cơ bản đồng tình với những tồn tại, hạn chế, những bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện đã nêu trong báo cáo và đề nghị các Tổ công tác chỉ đạo đại hội của Quận uỷ, Ban Tổ chức Quận uỷ và cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận uỷ căn cứ 5 nội dung kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và 4 nội dung kinh nghiệm cần lưu ý trong công tác tổ chức đại hội để chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVI.

Trên cơ sở bám sát tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 155 của Thành uỷ Hà Nội và Kế hoạch số 123, Hướng dẫn số 02, 03 của Quận ủy; để chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tập trung khắc phục ảnh hưởng do dịch gây ra. Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác, đảm bảo các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 26 Đảng bộ quận, Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Thực hiện tốt chủ đề công tác năm của Thành phố “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp” và chủ đề công tác năm của Quận “Kỷ cương - Phát triển”.

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác truyên truyền, phổ biến, quán triệt các yêu cầu, nội dung tại các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành uỷ, Quận uỷ về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các dự thảo văn kiện trình Đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng; từ đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội; để đại hội Đảng các cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ quận.

3. Công tác chuẩn bị văn kiện phải được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đảm bảo khoa học, bài bản, tập trung trí tuệ tập thể, lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân.

- Đối với báo cáo chính trị (văn kiện trung tâm của mỗi đại hội) phải nhất quán cương lĩnh, nghị quyết đại hội đảng; đảm bảo các tiêu chí đề ra; phải thể hiện được tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Báo cáo phải đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ qua, chỉ rõ hạn chế, yếu kém phải trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, tự phê bình và phê bình. Trên cơ sở đó, việc xây dựng phương hướng nhiệm vụ cần bám sát thực tiễn, đánh giá đúng tiềm năng, cơ hội của địa phương, đơn vị, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để triển khai trong nhiệm kỳ tới.

- Đối với Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ cần đánh giá thẳng thắn, chỉ rõ hạn chế của tập thể, cá nhân và đề ra giải pháp khắc phục cụ thể.

- Đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận tại Đại hội cần chỉ rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể; trong đó cần thể hiện tầm nhìn đối với sự phát triển của địa phương, đơn vị trong những năm tiếp theo.

4. Chuẩn bị và làm tốt công tác nhân sự cấp uỷ, bảo đảm đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, Hướng dẫn của Trung ương, Thành uỷ, Quận uỷ về công tác cán bộ; đúng nguyên tắc, quy trình... Trong quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội phải lựa chọn cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, trí tuệ, kết quả công tác trong Đảng và trong nhân dân; đảm bảo các tiêu chuẩn về bảo vệ chính trị nội bộ; đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định (tỷ lệ nữ từ 15% trở lên; tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 35 tuổi từ 10% trở lên); kiên quyết không vì số lượng, cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cấp uỷ.

Các đồng chí Bí thư cấp ủy và tập thể cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Quận uỷ về công tác cán bộ, đồng thời phải rà soát thật kỹ công tác nhân sự đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, không để xảy ra sai sót. Phải thực hiện chính xác, đầy đủ các bước về quy trình nhân sự theo quy định. Cần lưu ý một số nội dung mới trong việc xây dựng đề án nhân sự để thực hiện.

5. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp theo đúng Hướng dẫn số 03 ngày 31/12/2019 của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ "hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng" và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; Uỷ ban kiểm tra các cấp cần chủ động tăng cường công tác giám sát; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, thanh tra để phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa tới để phục vụ đại hội Đảng các cấp.

6. Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình tại cơ sở. Thực hiện tốt Nghị quyết số 15 ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”; chỉ đạo và có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc dân sinh bức xúc trên địa bàn theo tinh thần Chỉ thị 15 ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tăng cường xây dựng các tổ chức cơ sở đảng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Chủ động phòng ngừa các vụ việc tiềm ẩn nguy cơ bất ổn an ninh trật tự trên địa bàn quận; kịp thời nắm tình hình và xây dựng kế hoạch, có phương án xử lý tình huống bất ngờ, không để phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn quận.

7. Đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ - Tổ trưởng các Tổ công tác của Quận ủy phối hợp với các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ được phân công phụ trách cơ sở tập trung theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; yêu cầu đảm bảo đúng tiến độ thời gian, đúng quy trình, đúng quy định… chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Quận uỷ về việc chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp thuộc đơn vị được phân công phụ trách…

Đây là lần đầu tiên Quận ủy Hoàn Kiếm ứng dụng thông tin tổ chức Hội nghị trực tuyến với điểm cầu các phường. Thời gian tới Quận ủy, UBND quận Hoàn Kiếm duy trì việc ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức Hội nghị trực tuyến góp phần thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, UBND thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng như dẩy mạnh công tác hành chính, từng bước xây dựng Chính phủ điện tử trên địa bàn quận.

Đồng chí Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hình ảnh điểm cầu các phường tham dự Hội nghị.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?