Hệ thống văn bản của UBND Quận Hệ thống văn bản của UBND Quận

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
01/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm ban hành 23/01/2019
02/2018/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận Hoàn Kiếm ban hành 21/12/2018
01/2018/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận Hoàn Kiếm ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính 06/06/2018
01/2017/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bãi bỏ, các văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận Hoàn Kiếm ban hành 01/09/2017
844/UBND-VP Về việc phục vụ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp thứ 4, khóa XV 10/07/2017
15/2016/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế quận Hoàn Kiếm 30/12/2016
14/2016/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính và Kế hoạch quận Hoàn Kiếm 30/12/2016
13/2016/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra quận Hoàn Kiếm 30/12/2016
12/2016/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàn Kiếm 30/12/2016
11/2016/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm 30/12/2016
10/2016/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế quận Hoàn Kiếm 30/12/2016
09/2016/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ quận Hoàn Kiếm 30/12/2016
08/2016/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND quận Hoàn Kiếm 30/12/2016
07/2016/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hoàn Kiếm 30/12/2016
05/2016/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động - Thương binh xã hội và xã hội quận Hoàn Kiếm 30/12/2016
04/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp quận Hoàn Kiếm 10/11/2016
03/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2016-2021 10/11/2016
02/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc UBND quận Hoàn Kiếm 23/09/2016
01/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí quận Hoàn Kiếm 21/03/2016

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?