Thông tin chung Thông tin chung

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1224
Tổng số truy cập: 29756501

tin tức tin tức

Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định của Luật Hộ tịch
31/12/2015 | 15:07  | Lượt xem: 495

Thực hiện Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch và Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, UBND quận Hoàn Kiếm thông báo:

Kể từ ngày 01/01/2016, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận Hoàn Kiếm (Địa chỉ: 126 phố Hàng Trống, Hà Nội) thực hiện việc tiếp nhận các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận theo quy định tại Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, gồm các thủ tục hành chính sau:

1. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em có người cha hoặc người mẹ cư trú trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

2. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, trong các trường hợp sau:

- Giữa công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn quận Hoàn Kiếm với người nước ngoài;

- Giữa công dân Việt Nam với nhau mà một bên hoặc cả hai bên định cư ở nước ngoài (một trong hai bên hoặc cả hai bên cư trú trên địa bàn quận Hoàn Kiếm trước khi xuất cảnh);

- Giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam (một trong hai bên hoặc cả hai bên cư trú trên địa bàn quận Hoàn Kiếm) hoặc với người nước ngoài;

- Giữa người nước ngoài với người nước ngoài mà một trong hai bên cư trú trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

3. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài, trong các trường hợp sau:

- Người nước ngoài chết tại Việt Nam, có nơi cư trú cuối cùng trước khi chết trên địa bàn quận Hoàn Kiếm hoặc chết trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nhưng không xác định được nơi cư trú cuối cùng trước khi chết.

- Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, có nơi cư trú cuối cùng trước khi chết trên địa bàn quận Hoàn Kiếm hoặc chết trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nhưng không xác định được nơi cư trú cuối cùng trước khi chết.

4. Đăng ký giám hộ; đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam (người giám hộ hoặc người được giám hộ cư trú trên địa bàn quận Hoàn Kiếm).

5. Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài đối với người được nhận là cha, mẹ, con cư trú trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

6. Đăng ký thay đổi hộ tịch; cải chính hộ tịch; bổ sung hộ tịch; xác định lại dân tộc:

- Đăng ký thay đổi hộ tịch; cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc đối với công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn quận Hoàn Kiếm hoặc đã đăng ký hộ tịch tại quận Hoàn Kiếm.

- Đăng ký cải chính hộ tịch; bổ sung hộ tịch đối với người nước ngoài đã đăng ký hộ tịch trước đây tại UBND quận Hoàn Kiếm hoặc đang cư trú trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

- Đăng ký thay đổi hộ tịch; cải chính hộ tịch; bổ sung hộ tịch; xác định lại dân tộc đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký hộ tịch trước đây tại quận Hoàn Kiếm.

7. Đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có yếu tố nước ngoài đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01/01/2016 nhưng bản chính Sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch đều bị mất, trong các trường hợp sau:

- Việc đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký trước đây tại UBND quận Hoàn Kiếm hoặc các phường thuộc UBND quận Hoàn Kiếm.

- Việc đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký trước đây tại UBND cấp tỉnh hoặc Sở Tư pháp thì người yêu cầu phải cư trú trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

8. Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, cụ thể:

- Ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh; kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đối với công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

- Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã thực hiện ở nước ngoài đối với cá nhân đã đăng ký kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước đây tại UBND quận Hoàn Kiếm.

- Ghi vào Sổ hộ tịch việc khai tử đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trong trường hợp người có trách nhiệm khai tử cư trú trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

9. Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các trường hợp đã được đăng ký tại quận Hoàn Kiếm từ ngày 01/8/1956 đến nay, bao gồm: Thay đổi quốc tịch; xác định cha, mẹ, con; xác định lại giới tính; nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi; ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận việc kết hôn; công nhận giám hộ; tuyên bố hoặc hủy tuyên bố một người mất tích, đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

10. Cấp bản sao trích lục hộ tịch (khai sinh, khai tử và kết hôn) đã được đăng ký tại quận Hoàn Kiếm từ ngày 01/8/1956 đến nay.

          UBND quận Hoàn Kiếm trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện./.

Tải danh mục tờ khai tại đây