Thủ tục hành chính cấp quận Thủ tục hành chính cấp quận

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng UBND phường Tôn giáo
2 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND phường Hộ tịch
3 Đăng ký nuôi con nuôi thực tế UBND phường Hộ tịch
4 Đăng ký nuôi con nuôi (đối với trẻ đang ở tại cơ sở nuôi dưỡng) UBND phường Hộ tịch
5 Đăng ký nhận nuôi con nuôi (đối với trẻ em tại gia đình/trẻ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi chưa đưa vào cơ sở nuôi dưỡng) UBND phường Hộ tịch
6 Tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường UBND phường môi trường cấp xã
7 Bầu hòa giải viên UBND phường Hòa giải ở cơ sở
8 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu UBND phường Bồi thường nhà nước
9 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND phường Bồi thường nhà nước
10 Thủ tục trả lại tài sản UBND phường Bồi thường nhà nước
11 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường UBND phường Bồi thường nhà nước
12 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND phường Bồi thường nhà nước
13 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND phường Hộ tịch
14 Đăng ký lại khai tử UBND phường Hộ tịch
15 Đăng ký lại kết hôn UBND phường Hộ tịch
16 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND phường Hộ tịch
17 Đăng ký lại khai sinh UBND phường Hộ tịch
18 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND phường Hộ tịch
19 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch UBND phường Hộ tịch
20 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND phường Hộ tịch