Thông tin chung Thông tin chung

Visitor Tracking Visitor Tracking

User Online: 1594
Total visited: 16755768

phân công nhiệm vụ phân công nhiệm vụ

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban thường vụ quận ủy

10/06/2016 | 03:16  | View Count: 1049
Xem thông báo tại đây Nguồn: HoanKiem portal

THÔNG BÁO

07/09/2015 | 12:00  | View Count: 1595
Về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy (Trích Thông báo số 05-TB/QU ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Quận ủy Hoàn Kiếm về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban...

THÔNG BÁO

18/07/2015 | 12:00  | View Count: 477
Về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy (Trích Thông báo số 427-TB/QU ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Quận ủy Hoàn Kiếm về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong...