Thông tin chung Thông tin chung

Visitor Tracking Visitor Tracking

User Online: 1930
Total visited: 16896138

THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Thường trực Quận ủy:

1. Bí thư: Dương Đức Tuấn - SĐT: 3825 4084

2. Phó bí thư Thường trực - SĐT: Bùi Hoàng Phan - 

3. Phó bí thư: Nguyễn Chí Lực - SĐT: 3936 9514