An ninh- Quốc phòng An ninh- Quốc phòng

Thanh niên quận Hoàn Kiếm sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2019
15/02/2019 | 11:30  | View Count: 408

Trong niềm vui phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bước sang mùa xuân mới Kỷ Hợi 2019, chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019), tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019.

Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Công dân có bổn phận làm nghĩa vụ quân sự tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Căn cứ Luật Nghĩa vụ Quân sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015, trong đó quy định:

Điều 4: Nghĩa vụ quân sự

1. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

2. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật này.

Điều 5: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình trong thực hiện nghĩa vụ quân sự

Cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình có trách nhiệm giáo dục, động viên và tạo điều kiện cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Điều 21: Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ

1. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 6 tháng.

Điều 30: Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Chấp hành sự chỉ đạo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội, quận Hoàn Kiếm tổ chức tuyển chọn và gọi thanh niên trong quận lên đường nhập ngũ, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của công dân, tham gia xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần bảo vệ vững chắc nền độc lập – tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, vững bước đi lên CNXH.

Trong những năm qua lớp lớp thanh niên quận Hoàn Kiếm đã chấp hành nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự, hăng hái, tình nguyện xung phong viết đơn lên đường nhập ngũ, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, tô thắm truyền thống ngàn năm văn hiến của Thủ đô anh hùng, nhân dân và lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm anh hùng.

Tuổi trẻ quận Hoàn Kiếm theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, Tổ quốc và nhân dân, nguyện kế thừa, phát huy và tô thắm truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh, truyền thống Liên khu I, truyền thống quận Hoàn Kiếm anh hùng, quyết tâm chấp hành nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự, có mặt đúng thời gian, địa điểm lên đường nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó, giữ vững nền độc lập tự do của dân tộc, bảo vệ cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

                                                                                                Nguồn: HoanKiem portal

           

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?