Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015 Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015

Đề án số 29-ĐA/QU ngày 10/9/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 11:43  | View Count: 27
Đề án Tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Đề án số 28-ĐA/QU ngày 13/8/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 11:39  | View Count: 27
Đề án Khôi phục phố nghề kim hoàn Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm

Đề án số 27-ĐA/QU ngày 13/8/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 11:37  | View Count: 29
Đề án Phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch trong khu phố cổ quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2011-2015

Đề án số 26-ĐA/QU ngày 13/8/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 11:35  | View Count: 31
Đề án Phát triển khu vực Đồng Xuân - Bắc Qua thành trung tâm dịch vụ, thương mại chất lượng cao

Đề án số 25-ĐA/QU ngày 09/8/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 11:30  | View Count: 27
Đề án Tiếp tục nâng cao hiệu quả mô hình "khoán quản" trong quản lý giao thông tĩnh

Đề án số 24-ĐA/QU ngày 09/8/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 11:28  | View Count: 32
Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng bán chuyen trách giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Đề án số 23-ĐA/QU ngày 09/8/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 11:26  | View Count: 28
Đề án Tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng chuyên trách giữ gìn trật tự đô thị

Đề án số 22-ĐA/QU ngày 09/8/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 11:23  | View Count: 25
Đề án Nâng cao hiệu quả mô hình tự quản khu dân cư trong việc giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Đề án số 21-ĐA/QU ngày 23/7/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 11:20  | View Count: 27
Đề án Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên vững mạnh toàn diện tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2011-2015

Đề án số 20-ĐA/QU ngày 23/7/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 11:16  | View Count: 26
Đề án Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở trên địa bàn quận

Đề án số 19-ĐA/QU ngày 23/7/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 11:05  | View Count: 29
Đề án Những giải pháp đảm bảo ANTT khi có khiếu kiện động người, gây rối trật tự công cộng tại trụ sơ cơ quan nhà nước và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo

Đề án số 18-ĐA/QU ngày 23/7/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 11:02  | View Count: 27
Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền quận, phường giai đoạn 2011-2015

Đề án số 17-ĐA/QU ngày 20/7/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 11:00  | View Count: 28
Đề án Tăng cường phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm theo hướng hiện đại hoá (Giai đoạn 2011-2015)

Đề án số 16-ĐA/QU ngày 20/7/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 10:58  | View Count: 27
Đề án Động viên mọi nguồn lực, tăng cường công tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị văn hoá của khu phố cổ, khu phố cũ và khu vực hồ Hoàn Kiếm (Giai đoạn 2011-2015)

Đề án số 15-ĐA/QU ngày 20/7/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 10:55  | View Count: 31
Đề án Tăng cường phát huy giá trị di sản văn hoá, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Giai đoạn 2011-2015)

Đề án số 14-ĐA/QU ngày 27/6/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 10:52  | View Count: 26
Đề án Tập trung đầu tư đào tạo nghề cho người lao động trong độ tuổi (Giai đoạn 2011-2015)

Đề án số 13-ĐA/QU ngày 18/5/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 10:50  | View Count: 30
Đề án tạo chuyển biến mạnh về kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc UBND quận Hoàn Kiếm

Đề án số 12-ĐA/QU ngày 18/5/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 10:43  | View Count: 29
Đề án Tiếp tục đẩy mạnh cải các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động mô hình "một cửa"

Đề án số 11-ĐA/QU ngày 18/5/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 10:41  | View Count: 27
Đề án Nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong công tác quản lý hành chính

Đề án số 10-ĐA/QU ngày 08/5/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 10:38  | View Count: 31
Đề án Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiêm, chống lãng phí trên địa bàn quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2011-2015