Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015 Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015

Đề án số 09-ĐA/QU ngày 08/5/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 10:35  | View Count: 17
Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Quận và Phường giai đoạn 2011-2015

Đề án số 07-ĐA/QU ngày 28/3/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 10:33  | View Count: 19
Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ giai đoạn 2011-2015 và sau năm 2015

Đề án số 06-ĐA/QU ngày 09/12/2011 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 10:30  | View Count: 21
Đề án Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên phường và khu dân cư

Đề án số 05-ĐA/QU ngày 09/12/2011 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 10:28  | View Count: 18
Đề án Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Hội Phụ nữ cơ sở

Đề án số 04-ĐA/QU ngày 09/12/2011 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 10:25  | View Count: 18
Đề án Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả của các cấp uỷ trong công tác tư tưởng trước yêu cầu mới

Đề án số 01-ĐA/QU ngày 30/9/2011 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 10:09  | View Count: 20
Đề án Kiện toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ MTTQ phường, khu dân cư