Thông tin chung Thông tin chung

Visitor Tracking Visitor Tracking

User Online: 455
Total visited: 45461672

Phản ánh tình hình thi hành pháp luật

HƯỚNG DẪN

Thực hiện phản ánh thông tin về tình hình thi hành pháp luật

 

       UBND quận Hoàn Kiếm mong nhận được phản ánh thông tin về tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn quận theo các nội dung sau đây:

       - Số lượng, hình thức và tên văn bản ban hành chậm tiến độ và lý do chậm tiến độ; số lượng văn bản không thống nhất, không đồng bộ, tính khả thi không cao, gây khó khăn, vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện và thi hành;

       - Đánh giá hình thức, nội dung các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hiệu quả, tác động của hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến ý thức chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

        - Đánh giá về sự cần thiết, hình thức tổ chức và nội dung của các hoạt động tập huấn pháp luật mà cá nhân đã tham gia;

       - Việc hướng dẫn tổ chức, cá nhân áp dụng, thực hiện quy định pháp luật: Các quy định không được hướng dẫn kịp thời; không được hướng dẫn chính xác, thống nhất và đầy đủ…;

       - Tình hình áp dụng pháp luật, thực thi pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền: Các quy định không được thi hành kịp thời, đầy đủ; các quyết định áp dụng pháp luật vi phạm về trình tự, thủ tục, thẩm quyền làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân;

       - Việc tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân; các hành vi vi phạm pháp luật phổ biến và điển hình; tình hình xử lý vi phạm pháp luật trên địa bàn quận;

       - Đánh giá nguyên nhân, hạn chế của những nội dung trên và kiến nghị các giải pháp, hình thức xử lý.

    Lưu ý:

        - Phản ánh phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh;

        - Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh;

       - Chuyên mục này không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính.