Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Triển khai kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
30/07/2019 | 12:00  | View Count: 108

Quận ủy Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 124-KH/QU về Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, quận Hoàn Kiếm sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng thông qua các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp từng đối tượng, trong đó, tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố Vì hòa bình” (1999 - 2019), 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019), chủ đề năm 2019 của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”; đề xuất nội dung và giải pháp mới, góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng Thủ đô và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc nói riêng.

Bên cạnh đó, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ quận với chủ đề "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh - Thành tựu và bài học kinh nghiệm", nhằm ôn lại nội dung Di chúc, nhất là lời dặn của Người về công tác xây dựng Đảng; bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế và về những việc sau khi kháng chiến thắng lợi; thảo luận làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc và những thành tựu trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; liên hệ, đánh giá việc thực hiện Di chúc với 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở ngành, địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện Di chúc của Người, đồng thời, chỉ rõ những thời cơ, vận hội và thách thức đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng quận Hoàn Kiếm và Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Từ đó, xác định quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới.

Đồng thời, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giao lưu, biểu dương khen thưởng điển hình tiêu biểu trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác...

                                                                                          Nguồn: HoanKiem portal

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?