Tin Văn hóa- Xã hội Tin Văn hóa- Xã hội

Triển khai cuộc thi Tìm hiểu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
15/07/2019 | 11:30  | View Count: 418

Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội quận đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-BĐD ngày 10/7/2019 về việc triển khai cuộc thi “Tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn quận.

Đối tượng dự thi là cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại Ngân hàng Chính sách xã hội quận; cán bộ, hội viên, đoàn viên tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể nhận ủy thác; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đối tượng thụ hưởng từ các chương trình tín dụng chính sách xã hội. 

Để tham gia cuộc thi, người dự thi thực hiện một bài thi gồm 2 phần. Phần 1 trả lời các câu hỏi do Ban chỉ đạo cuộc thi đề ra. Phần 2 viết tự luận về chủ đề triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoặc viết về tấm gương có khát vọng vươn lên thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ từ nguồn vốn triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW.

Thời gian nộp bài dự thi trước ngày 05/08/2019 tại Ngân hàng Chinh sách xã hội quận.

Thông qua cuộc thi, Ngân hàng Chinh sách xã hội quận sẽ đánh giá tình hình phổ biến, quán triệt Chỉ thị 40-CT/TW và việc ban hành các văn bản liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị này tại cấp ủy, chính quyền địa phương; kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công Chỉ thị này trong thời gian tới. Đồng thời qua đó tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy đảng, đảng viên, các tổ chức và cá nhân liên quan về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, duy trì, mở rộng việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Tin, ảnh: Ngọc Sơn

(NHCSXH Hai Bà Trưng-Hoàn Kiếm)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?