Liên đoàn lao động Liên đoàn lao động

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

 

Địa chỉ: Số 55 Phố Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: hoankiem@congdoanhanoi.org.vn

  1. CHỨC NĂNG: (Điều 1 Luật Công đoàn quy định)

            Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng cơ quan nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

 

B. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN: (Khoản 4 Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định)

 

- Tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước cấp quận, công đoàn ngành địa phương và tương đương để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, tổ chức, lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật.

- Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở khi người lao động ở đó yêu cầu. Đại diện cho công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào các vụ án về lao động khi được công đoàn cơ sở hoặc người lao động ủy quyền.

- Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương công tác của Liên đoàn Lao động Thành phố; chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng và nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình; tham gia với cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động.

- Vận động đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động xã hội, hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống cải thiện điều kiện làm việc, xóa đói giảm nghèo, xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh.

- Quản lý tài chính, tài sản của công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

C.CƠ CẤU TỔ CHỨC

Số lượng cán bộ, nhân viên cơ quan chuyên trách Liên đoàn Lao động quận gồm 12 đồng chí

Trong đó: Có 01 đồng chí Chủ tịch, 02 đồng chí Phó chủ tịch và 09 đồng chí chuyên viên, nhân viên được phân công phụ trách theo các lĩnh vực sau:

1. Công tác chính sách- pháp luật; Thi đua- khen thưởng

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục

3. Công tác Nữ công

4. Công tác Tổ chức - Công tác kiểm tra.

5. Công tác tài chính.

6. Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở

7. Công tác văn phòng, công nghệ thông tin, lái xe

*Số lượng Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động quận: 23 đồng chí

Thường trực: 03 đồng chí; Ban Thường vụ: 07 đồng chí.

Về tổ chức Công đoàn cơ sở: (Tính đến thời điểm 30/10/2017)

- Số lượng Công đoàn cơ sở: 413 Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học

Trong đó:

+ Cơ quan hành chính nhà nước: 34

+ Đơn vị sự nghiệp công lập: 50

+ Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập: 04

+ Doanh nghiệp nhà nước: 08

+ Doanh nghiệp ngoài nhà nước: 250

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 60

+ Hợp tác xã: 06

+ Nghiệp đoàn: 01

-Tổng số đoàn viên công đoàn: 27.155

D. LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN

1. Chủ tịch: Đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân

Điện thoại CQ: 0243.8256493; DĐ: 0904124282

Email: vuthixuanmai65@gmail.com

2. Phó Chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Hồng Thanh

ĐTCQ: 0243.8256493; DĐ: 0912305429

Email:hongthanh24963@gmail.com

3. Phó Chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Đăng Ninh

ĐTCQ:0243.8256493; DĐ:0913209922

Email:dangninhhoankiem@gmail.com

E. THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ

Thông qua các phong trào hành động cách mạng Liên đoàn Lao động quận đã khẳng định được vị trí là tổ chức chính trị- xã hội, đoàn kết, tập hợp giáo dục đoàn viên, CNVCLĐ xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc đổi mới của Thủ đô và đất nước. Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đã vinh dự được nhận phần thưởng cao quý Huân chương Lao động hạng nhất và nhiều bằng khen, giấy khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành phố Hà Nội, quận Hoàn Kiếm tặng cho các tập thể, cá nhân.

 Đặc biệt nhiệm kỳ 2013 - 2018, Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm 04 năm liền (từ năm 2013 đến năm 2016) được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2017 được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

 

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?