Thông tin chung Thông tin chung

Hoạt động các phường Hoạt động các phường

Ban hành Thông tri tổ chức tốt Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019
20/01/2019 | 11:30  | Lượt xem: 47

Quận ủy Hoàn Kiếm đã ban hành Thông tri số 12-TT/QU ngày 18/01/2019 của về việc lãnh đạo tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân trên địa bàn quận năm 2019.

Theo đó, để lãnh đạo tổ chức tốt Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu UBND và Ủy ban MTTQ quận xây dựng, triển khai kế hoạch liên tịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 tại các tổ dân phố và 18 phường trên địa bàn, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và thiết thực nhằm phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm trong cộng đồng dân cư bàn những giải pháp cụ thể đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; hành vi ứng xử văn hóa; giữ gìn trật tự đô thị, trật tự giao thông và vệ sinh môi trường; đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội… nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, xây dựng người Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh.

Đảng ủy 18 phường ban hành nghị quyết lãnh đạo tổ chức tốt Hội nghị đại biểu nhân dân từ tổ dân phố đến phường; phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường dự hội nghị đại biểu nhân dân ở tổ dân phố; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân của phường năm 2019.

UBND, Ủy ban MTTQ 18 phường bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của UBND, Ủy ban MTTQ quận và Đảng ủy phường, xây dựng và triển khai kế hoạch chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt Hội nghị đại biểu nhân dân từ tổ dân phố đến phường, chú trọng việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018, những kết quả đã đạt được, tồn tại, khuyết điểm, nhất là tồn tại trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động cua hệ thống chính trị”, đảm bảo trật tự văn minh đô thị vệ sinh môi trường và giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, kết quả 01 năm thực hiện Quy tắc ứng xử trong cán bộ, công chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; chỉ rõ nguyên nhân những tồn tại, hạn chế, đề ra biện pháp cụ thể giải quyết dứt đỉểm, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng của quận chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng phường phối hợp chặt chẽ với chính quyền và MTTQ, Ban công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư tổ chức tốt Hội nghị đại biểu nhân dân; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tham dự, đóng góp ý kiến, biện pháp thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019.

Tin: Mỹ Hồng

(VP HĐND&UBND quận)

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

cổng liên kết 18 phường cổng liên kết 18 phường

THĂM DÒ DƯ LUẬN THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?