Thông tin chung Thông tin chung

Hoạt động các phường Hoạt động các phường

KHẢO SÁT CHỈ SỐ HÀI LÒNG (SIPAS) CỦA NGƯỜI DÂN
20/07/2020 | 14:34  | Lượt xem: 98

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND thành phố Hà Nội về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020 (SIPAS)

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND thành phố Hà Nội về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020 (SIPAS)

Chỉ số SIPAS là kết quả mang tính định hướng của việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; là thước đo mang tính khách quan, phản ánh trung thực kết quả đánh giá của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thông qua việc cung cấp các dịch vụ hành chính công cụ thể.

Ngày 10/7/2020, UBND quận Hoàn Kiếm triển khai Kế hoạch số 131/KH-UBND về việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc quận Hoàn Kiếm năm 2020 như sau:

- Phương pháp đo lường: phiếu khảo sát do UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện với các tiêu chí đánh giá giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận và UBND 18 phường thuộc quận từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm khảo sát.

- Thời gian: từ ngày 15/7/2020 đến ngày 10/10/2020.

- Đối tượng: công dân, đại diện tổ chức đã giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND quận và UBND 18 phường thuộc quận.

- Hình thức trả lời: khoanh tròn câu trả lời: 5 = Rất hài lòng; 4 = Hài lòng; 3 = Bình thường; 2 = Không hài lòng; 1 = Rất không hài lòng.

- Nội dung lấy ý kiến, đánh giá sự hài lòng của công dân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC tại cơ quan:

+ Tiếp cận dịch vụ (Trụ sở cơ quan giải quyết TTHC hướng dẫn rõ ràng, dễ thấy; Cơ sở vật chất thuận tiện; Trang thiết bị phục vụ đầy đủ…)

+ Thủ tục hành chính (TTHC công khai đầy đủ; Thành phần hồ sơ; Thời hạn giải quyết…)

+ Công chức (Giap tiếp ứng xử; Hướng dẫn hồ sơ, tuân thủ đúng quy định…)

+ Kết quả giải quyết (Thông tin đầy đủ, đúng quy định…)

+ Tiếp nhận, xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị

+ Mức độ hài lòng của người dân có hộ khẩu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm mức độ hài lòng về việc triển khai một số nội dung của chính quyền địa phương.

Trong quá trình triển khai đồng bộ kế hoạch trên địa bàn quận và 18 phường, cần kết hợp chặt chẽ với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận. Xác định rõ những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế của Chỉ số Hài lòng nhằm thực hiện các giải pháp khắc phục và xử lý nghiêm các hành vi gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân thực hiện các TTHC.

]]>

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

cổng liên kết 18 phường cổng liên kết 18 phường

THĂM DÒ DƯ LUẬN THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?