Tin kinh tế Tin kinh tế

Về chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở tại Ngân hàng Chính sách Xã hội
08/06/2018 | 14:39  | Lượt xem: 564

Theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở được Ngân hàng Chính sách Xã hội quy định như sau:

1. Đối tượng vay vốn:

a. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

b. Người thu nhập thấp và hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo quy định của Chính phủ) tại khu vực đô thị;

c. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

d. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

đ. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

(Các đối tượng thuộc điểm b, c, d, đ phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật)

2. Điều kiện vay vốn: Người vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a. Phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng với NHCSXH. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn;

b. Có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị Hợp đồng mua bán/Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội đối với vay vốn để mua/thuê mua nhà ở; tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo nhà để ở;

c. Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập để được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định;

d. Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH;

đ. Có giấy đề nghị vay vốn trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi nhà ở xã hội tại các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng khác;

e. Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội: có Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư dự án mà dự án của chủ đầu tư đó có trong danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Đối với vay để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; có thiết kế, dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo quy định của pháp luật về xây dựng.

g. Thực hiện đảm bảo tiền vay theo quy định:

 - Đối với vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội: bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật.

 - Đối với vay để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: bảo đảm tiền vay bằng giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật.   

3. Mức cho vay:

- Trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội: mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội.

- Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo tiền vay.

4. Thời hạn cho vay: theo thỏa thuận, tối đa không quá 25 năm

5. Lãi suất cho vay: do Chính phủ quy định từng thời kỳ, hiện nay là 4,8% năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

6. Phương thức cho vay: Cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay cho các tổ chức chính trị xã hội. Người vay vốn là thành viên của Tổ TK&VV được thành lập và hoạt động theo quy định của NHCSXH.

7. Thủ tục cho vay

a, Tại Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV)

- Tổ chức kết nạp người có nhu cầu vay vốn vào tổ (trường hợp người có nhu cầu vay vốn chưa là tổ viên Tổ TK&VV)

- Người vay vốn gửi hồ sơ quy định cho Tổ TK&VV, bao gồm: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở; Giấy chứng minh về điều kiện thu nhập; Giấy chứng minh về điều kiện cư trú; Bản sao có chứng thực Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội hoặc Hợp đồng thuê mua; Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh đóng tiền cho chủ đầu tư để mua, thuê mua nhà ở xã hội.

- Tổ TK&VV tổ chức họp bình xét công khai dưới sự giám sát, chứng kiến của Tổ trưởng dân phố, lãnh đạo Hội đoàn thể nhận ủy thác; kết quả họp bình xét được ghi nhận vào Biên bản họp tổ (10C) và lập danh sách đề nghị vay vốn NHCSXH kèm hồ sơ vay vốn trình UBND phường xác nhận.

b, Tại UBND phường

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao, UBND phường xác nhận trên Danh sách đề nghị vay vốn. Trường hợp nhu cầu vay vốn lớn hơn chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao thì tổ chức chấm điểm theo Bảng tiêu chí chấm điểm để xét ưu tiên vay vốn Nhà ở xã hội theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp. Trường hợp tại mức chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao mà có nhiều người bằng điểm nhau thì bốc thăm. Việc công khai điểm và bố thăm do Ban giảm nghèo thực hiện dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND phường và được lập thành biên bản lưu tại phường.

c, Tại NHCSXH nơi cho vay

NHCSXH nơi cho vay sau khi nhận được hồ sơ vay vốn do Tổ TK&VV chuyển tới sẽ thông báo cho người vay đến làm thủ tục vay vốn và mang theo hồ sơ vay vốn. Sau khi được thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ, hồ sơ sẽ được trình Giám đốc NHCSXH nơi cho vay phê duyệt và thực hiện đúng quy định.

Ngân hàng CSXH Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?