Lễ hội truyền thống Lễ hội truyền thống

Thường trực Hội đồng nhân dân
13/04/2018 | 17:36  | Lượt xem: 5129

 

I. Danh sách và chức danh các đồng chí trong Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm

Chủ tịch: Dương Đức Tuấn - SĐT: 3936.9514

Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Phương Chung – SĐT: 38288211

Phó chủ tịch: Phạm Thị Thu Thủy - SĐT: 39287580

- Trưởng Ban Pháp chế: Phí Hoàng Sơn - SĐT: 39345530

- Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội: Trịnh Ngọc Trâm - SĐT: 39381400

II. Phân công công tác của các thành viên Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm 

1. Chủ tịch HĐND quận - đồng chí Dương Đức Tuấn:

- Chịu trách nhiệm trước Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Quận uỷ, HĐND quận về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND quận theo quy định của pháp luật. Thay mặt Thường trực HĐND quận giữ mối liên hệ với các cơ quan của Thành phố, với Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ quận, Tổ đại biểu HĐND Thành phố, Tổ đại biểu Quốc hội Hà Nội ứng cử tại quận, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội khác và công dân. Chịu trách nhiệm chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban thường trực UBMTTQ quận.

- Lãnh đạo hoạt động của Thường trực HĐND quận; phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch, các thành viên Thường trực HĐND quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Trực tiếp phụ trách lĩnh vực đối ngoại, cải cách hành chính, tổ chức bộ máy và cán bộ của HĐND quận, công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực hoạt động HĐND quận theo quy định của pháp luật.

- Chủ tọa các kỳ họp của HĐND quận; chủ trì các phiên họp và giao ban của Thường trực HĐND quận, các cuộc họp của Thường trực HĐND với các Ban HĐND, với Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND quận; các cuộc giao ban với Thường trực HĐND các phường.

- Ký quyết định triệu tập kỳ họp HĐND quận, ký nghị quyết các kỳ họp HĐND và ký các văn bản có tính chất quan trọng của HĐND, Thường trực HĐND quận; ký phê chuẩn danh sách, việc cho thôi làm Ủy viên các Ban HĐND quận; ký phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND phường. Ký duyệt dự toán kinh phí hàng năm phục vụ hoạt động của HĐND quận và ký duyệt dự toán các khoản chi thường xuyên của Thường trực HĐND quận.

- Quyết định tổ chức Đoàn giám sát, đoàn công tác của HĐND, của Thường trực HĐND quận. Phụ trách chung về tổ chức và hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND quận và HĐND các phường.

2. Phó Chủ tịch thường trực HĐND quận - đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung:

- Giúp Chủ tịch HĐND quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Chủ tịch HĐND quận. Cùng với Chủ tịch HĐND quận chịu trách nhiệm tập thể về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND quận; chịu trách nhiệm cá nhân trước Thường trực HĐND quận về nhiệm vụ, quyền hạn được Thường trực HĐND quận phân công.

- Thực hiện nhiệm vụ là Phó Chủ tịch thường trực. Thay mặt Chủ tịch HĐND chỉ đạo, điều hòa hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND quận khi Chủ tịch HĐND quận đi vắng.

- Tham gia chủ tọa các kỳ họp HĐND quận. Tham gia các phiên họp của Thường trực HĐND, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND quận.

- Phụ trách lĩnh vực: Thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương, công tác tiếp công dân; đôn đốc, kiểm tra, xem xét tình hình giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác năm của HĐND, Thường trực HĐND quận theo lĩnh vực được phân công; chỉ đạo xây dựng các nghị quyết, báo cáo và văn bản của Thường trực HĐND quận theo lĩnh vực phụ trách và sự phân công của Chủ tịch HĐND quận. Chỉ đạo công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND quận. Trực tiếp xử lý các văn bản đến hàng ngày của Thường trực HĐND quận. Tham gia Hội đồng thi đua khen thưởng quận.

- Thay mặt Thường trực HĐND quận chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND quận; theo dõi tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND 18 phường. Trực tiếp chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Ban Pháp chế HĐND quận, theo dõi hoạt động của Tổ đại biểu HĐND quận số 1, số 5 và HĐND các phường: Đồng Xuân, Hàng Mã, Hàng Bạc, Lý Thái Tổ.

- Thay mặt Thường trực HĐND quận ký các văn bản, báo cáo định kỳ, đột xuất gửi các cơ quan Thành phố, Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ quận, Thường trực HĐND các phường, các văn bản theo lĩnh vực phụ trách và các văn bản khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND quận.

- Giúp Chủ tịch HĐND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND quận.

3. Phó Chủ tịch HĐND quận - đồng chí Phạm Thị Thu Thủy:

- Giúp Chủ tịch HĐND quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Chủ tịch HĐND quận. Cùng với Chủ tịch HĐND quận chịu trách nhiệm tập thể về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND quận; chịu trách nhiệm cá nhân trước Thường trực HĐND quận về nhiệm vụ, quyền hạn được Thường trực HĐND quận phân công.

- Tham gia chủ tọa các kỳ họp HĐND quận. Tham gia các phiên họp của Thường trực HĐND, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND quận.

- Phụ trách lĩnh vực: Kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách tôn giáo, dân tộc ở địa phương; công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác tiếp xúc cử tri. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác năm của HĐND, Thường trực HĐND quận theo lĩnh vực được phân công; chỉ đạo xây dựng các Nghị quyết, báo cáo và văn bản của Thường trực HĐND quận theo lĩnh vực phụ trách và sự phân công của Chủ tịch HĐND quận.

- Theo dõi, chỉ đạo việc xây dựng, đôn đốc tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch công tác hàng tháng, quý, 6 tháng và hằng năm của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận. Trực tiếp chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội HĐND quận; theo dõi hoạt động của Tổ đại biểu HĐND quận số 2, số 6 và số 7; HĐND các phường: Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Trống, Tràng Tiền, Cửa Nam và Trần Hưng Đạo.

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách và các văn bản khác theo phân công của Chủ tịch HĐND quận.

- Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND quận thực hiện công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND quận bảo đảm thông suốt, hiệu quả.

- Giúp Chủ tịch HĐND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND quận.

4. Trưởng Ban Pháp chế - đồng chí Phí Hoàng Sơn:

- Chịu trách nhiệm tập thể về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND quận; chịu trách nhiệm cá nhân trước HĐND, Thường trực HĐND quận về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; tham gia các phiên họp Thường trực HĐND, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND quận.

- Chỉ đạo, tổ chức để Ban Pháp chế thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực: Thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính ở địa phương.

- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND quận liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Ban Pháp chế.

- Giúp HĐND giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan tư pháp quận; giám sát hoạt động của UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận trong lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách của Ban. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với HĐND và Thường trực HĐND quận.

- Ký các văn bản theo sự ủy quyền của Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND quận và thẩm quyền của Ban Kinh tế - xã hội.

- Theo dõi tình hình, hoạt động của Tổ đại biểu HĐND số 3 và HĐND các phường: Hàng Bồ, Hàng Gai.

5. Trưởng Ban Kinh tế - xã hội -  đồng chí Trịnh Ngọc Trâm:

- Chịu trách nhiệm tập thể về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND quận; chịu trách nhiệm cá nhân trước HĐND, Thường trực HĐND quận về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; tham gia các phiên họp Thường trực HĐND, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND quận.

- Chỉ đạo, tổ chức để Ban Kinh tế - xã hội thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực: Kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách tôn giáo, dân tộc ở địa phương.

- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND quận liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Ban Kinh tế - xã hội.

- Giám sát hoạt động của UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận trong lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách của Ban. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với HĐND và Thường trực HĐND quận.

- Ký các văn bản theo sự ủy quyền của Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND quận và thẩm quyền của Ban.

- Theo dõi tình hình, hoạt động của Tổ đại biểu HĐND số 4, số 8 và số 9; HĐND các phường: Cửa Đông, Hàng Bông, Phan Chu Trinh, Hàng Bài, Phúc Tân và Chương Dương.

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?