Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
12/01/2023 | 08:25  | Lượt xem: 7

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ mười một, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra sáng 11-1, đề cập báo cáo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá sâu về các tồn tại, hạn chế, qua đó đề xuất, bổ sung các giải pháp, phương hướng khắc phục có tính đột phá, khả thi; trong đó, cần đặc biệt chú trọng lựa chọn, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2023.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.

Lan tỏa phong cách lãnh đạo quyết liệt, thực chất

Đề cập nội dung Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, với quyết tâm, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết liệt thực hiện chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đạt được kết quả toàn diện, nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy Đảng đã thường xuyên quan tâm, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo; lan tỏa mạnh mẽ phong cách lãnh đạo từ thành phố đến cơ sở theo hướng khoa học, quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, thực chất; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, gắn với cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Song song với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố, ban hành nhiều văn bản mới về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác cán bộ, Thành ủy đồng thời chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, những nhiệm vụ có tính chất chiến lược, căn cơ, lâu dài, liên quan đến sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn tới; quan tâm phát triển đồng đều, nhất là tạo điều kiện đối với khu vực khó khăn, các huyện phía Nam thành phố...

Các nội dung thường xuyên, trọng tâm trong công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở, góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân.

“Kết quả công tác của các cơ quan của thành phố đã được các cơ quan Trung ương ngành dọc đánh giá cao tại các Hội nghị tổng kết công tác năm vừa qua, có đơn vị được đánh giá là ngọn cờ đầu trong toàn ngành; có một số mô hình, cách làm hay được các cơ quan Trung ương lựa chọn để áp dụng rộng rãi trong phạm vi toàn quốc, toàn ngành”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy, bên cạnh những kết quả toàn diện và đáng khích lệ đã đạt được trong năm qua, thành phố vẫn còn những hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cũng như công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; dự báo các yếu tố có thể tác động và ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy yêu cầu phân tích, đánh giá sâu về các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và chỉ ra các nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế, nhất là các nguyên nhân chủ quan để đề xuất, bổ sung các giải pháp, phương hướng khắc phục có tính đột phá, tính hiệu quả và tính khả thi cao; trong đó cần đặc biệt chú trọng lựa chọn, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2023.

Trách nhiệm, chủ động, tiên phong, gương mẫu

Về Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy năm 2022 trong các ngày 28 và 29-12-2022, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu, bám sát nội dung nêu trong quy định, hướng dẫn của Trung ương. Không khí hội nghị kiểm điểm cởi mở, dân chủ, trung thực, thẳng thắn, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; phân tích làm rõ, nhất là những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bổ sung nhiều giải pháp đóng góp cho tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong kiểm điểm.

Theo Bí thư Thành ủy, trong năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, bản lĩnh, quyết tâm cao, hành động quyết liệt thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp, ủy quyền của Thành ủy; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, phong cách lãnh đạo, điều hành theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở. Ban Thường vụ Thành ủy đã lựa chọn những việc khó, tồn tại từ nhiều năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời quyết liệt, thực chất trong việc tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn, góp phần tạo chuyển biến tích cực cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Đặc biệt, năm 2022, việc phân công, phân cấp, nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy ngày càng rõ nét và cụ thể hơn, nhất là đối với những lĩnh vực, địa bàn phân công phụ trách, góp phần nâng cao vai trò, hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

Tập thể Thường trực Thành ủy đã thực hiện tốt nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác; chỉ đạo giải quyết những công việc hằng ngày của Đảng bộ, những vấn đề đột xuất nảy sinh giữa hai kỳ họp của Ban Thường vụ Thành ủy.

“Từng đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tiên phong, gương mẫu, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo đúng quy chế làm việc; tích cực, chủ động thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; phát huy tốt vai trò đứng đầu trên những lĩnh vực được phụ trách; thường xuyên sâu sát cơ sở, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhìn nhận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã thẳng thắn chỉ ra 11 nhóm hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị - xã hội và 6 nhóm hạn chế trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tích cực tham gia, cho ý kiến về kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy năm 2022; đặc biệt, phân tích, đánh giá sâu và đóng góp các giải pháp giúp Ban Thường vụ Thành ủy khắc phục bằng được những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra.

Sớm đưa nghị quyết của Trung ương đi vào cuộc sống

Về các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5, 6 và của Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ rõ, đây là các nghị quyết về các vấn đề vĩ mô rất quan trọng, có tính chủ trương, định hướng trước mắt và lâu dài cho sự phát triển của đất nước trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Theo Bí thư Thành ủy, nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị để triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố, sớm đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; căn cứ chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Thành ủy đã tham gia ý kiến để các đơn vị hoàn thiện dự thảo trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị, trên cơ sở các Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự đảng UBND thành phố, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể về 4 nhóm vấn đề như: Kết cấu, các mục tiêu, chỉ tiêu; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ, lộ trình, tiến độ. Trong đó, cần làm rõ tính chất đặc thù, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả. 

Nhấn mạnh những nội dung trình Hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và một số lĩnh vực thiết yếu của Thủ đô năm 2023 và những năm tiếp theo, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng để hoàn thiện các báo cáo, dự thảo.

Nguồn: HNMO

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?