Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Thông báo danh sách phòng thi, ca thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2019
22/08/2019 | 16:17  | Lượt xem: 136

Thông báo số 20-TB/HĐTD ngày 21/8/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố

Quyết định số 21-QĐ/HĐTD ngày 21/8/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố