Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

Hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND quận Hoàn Kiếm năm 2020: Tập trung vào những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm
05/01/2021 | 13:56  | Lượt xem: 106

Trên cơ sở Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020, Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, đồng thời chỉ đạo các Ban và Tổ đại biểu HĐND quận lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch giám sát đảm bảo hài hòa, phù hợp trên tổng thể nhiệm vụ chung của quận. Từ đó, thực hiện giám sát, khảo sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm.

Hoạt động giám sát của HĐND quận

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND quận đã xem xét 20 báo cáo của Thường trực HĐND, UBND quận, các cơ quan tư pháp và các Ban HĐND quận (gồm 16 báo cáo thường kỳ, 04 báo cáo chuyên đề). HĐND quận đã tiến hành chất vấn về các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội quận sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (trong đó tập trung vào các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội và công tác quản lý, điều hành ngân sách); tiến hành chất vấn về kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa tại Phiên chất vấn kỳ họp thứ 12 đối với 04 nhóm vấn đề: (1) về công tác bảo vệ môi trường; (2) công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; (3) về công tác quản lý  trật tự xây dựng; (4) công tác phòng cháy, chữa cháy. HĐND quận đã chủ động đổi mới hình thức chất vấn (không tiến hành chất vấn trực tiếp tại hội trường mà tiến hành chất vấn bằng văn bản).

Tại kỳ họp, HĐND quận đã tiến hành giám sát chuyên đề về “Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm, giai đoạn 2016-2020”. Thông qua hoạt động giám sát, HĐND quận đã đưa ra 20 kiến nghị (02 kiến nghị với UBND Thành phố; 05 kiến nghị với UBND quận, 05 kiến nghị với Phòng Giáo dục và Đào tạo; 06 kiến nghị với các trường học và 02 kiến nghị với Đảng ủy, UBND các phường triển khai các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận, giai đoạn 2016-2020; đồng thời triển khai xây dựng hệ thống các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận giai đoạn 2021-2025 theo định hướng mới.  

Tại kỳ họp thứ 13, HĐND quận đã xem xét 02 tờ trình, dự thảo nghị quyết về: (1) điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công năm 2020 và (2) điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, xây dựng trường tiểu học Tràng An. Tại kỳ họp thứ 16, HĐND quận đã xem xét 03 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về: (1) tình hình thực hiện dự toán 10 tháng và các nhiệm vụ cuối năm 2020; (2) phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của quận Hoàn Kiếm; (3) điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; kế hoạch vốn đầu tư công và dự toán chi thường xuyên năm 2020 của quận Hoàn Kiếm.

Hoạt động giám sát, giải trình của Thường trực HĐND quận

Trong năm 2020, Thường trực HĐND quận đã tổ chức 03 Đoàn giám sát về (1) Việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của quận giai đoạn 2016-2020; (2) Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các phường, các trường học trên địa bàn quận; (3) Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Thường trực HĐND quận đã tổ chức 01 Phiên giải trình về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri, kết quả thực hiện các kết luận sau giám sát và sau các phiên giải trình của Thường trực HĐND quận. Tại phiên giải trình đã có 07 lượt đại biểu phát biểu ý kiến, đặt ra 10 câu hỏi tập trung vào 05 nhóm vấn đề. Tại Phiên giải trình, đồng chí Chủ tịch UBND quận; 06 đồng chí là trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, lãnh đạo công ty URENCO Hoàn Kiếm và 06 đồng chí là Chủ tịch UBND các phường đã thực hiện việc giải trình đối với 10 câu hỏi mà các đại biểu nêu ra. Kết luận Phiên giải trình, Chủ tịch HĐND quận - Chủ trì Phiên họp đưa ra 09 kiến nghị đề nghị UBND quận cần chỉ đạo khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, kết quả thực hiện các kết luận sau giám sát và sau các phiên giải trình của Thường trực HĐND quận.

Hoạt động giám sát, khảo sát của các Ban HĐND quận

Trong năm 2020, các Ban HĐND quận đã tổ chức 06 Đoàn giám sát chuyên đề. Cụ thể:

Ban Pháp chế đã tổ chức 04 Đoàn giám sát với nội dung: (1) về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của các cơ quan tư pháp quận; (2) về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc chấp hành pháp luật về quản lý nhân khẩu, hộ khẩu trên địa bàn quận thông qua báo cáo của Công an quận, Công an 18 phường và giám sát trực tiếp tại Công an quận, công an 03 phường thuộc quận; (3) về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc thực hiện các kết luận tại Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 27/6/2017 của HĐND quận thông qua giám sát trực tiếp tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận và 03 phường Hàng Đào, Hàng Bông, Cửa Đông; (4) về kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp quận năm 2020.

Ban Kinh tế xã hội đã tổ chức 02 Đoàn giám sát với các nội dung: (1) về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề y dược tư nhân tại 03 phòng khám, 03 nhà thuốc và phòng Y tế quận; (2) về quy trình thực hiện công tác thu gom rác thải.

Hoạt động giám sát, giải trình luôn tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, chặt chẽ, khách quan, chú trọng đến việc tái giám sát và đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, sau giải trình; hoạt động giám sát được tăng cường (tăng 02 Đoàn giám sát so với năm 2019). Các nội dung được lựa chọn để giám sát chuyên đề và giải trình đều là những vấn đề mang tính thời sự, những vấn đề đã được cử tri kiến nghị nhiều lần; những vấn đề còn nhiều vướng mắc, bất cập, hạn chế khi triển khai thực hiện. Hiệu quả của hoạt động giám sát chuyên đề và phiên giải trình ngày càng nâng lên, thông qua giám sát, giải trình đã đưa ra nhiều kiến nghị xác đáng, giúp các đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực thi nhiệm vụ.

Các phiên thảo luận và chất vấn tại các kỳ họp diễn ra sôi nổi, phát huy được tính dân chủ, trách nhiệm và huy động được trí tuệ của các đại biểu khi tham gia thảo luận, đặt câu hỏi chất vấn, tái chất vấn và tranh luận với quan điểm đi đến cùng các vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm.

Đoàn giám sát làm việc tại Trường tiểu học Phúc Tân.

Đoàn giám sát làm việc tại cơ sở trên địa bàn quận.

Đoàn giám sát làm việc tại Trường tiểu học Quang Trung.

Tin: Vân Anh

(VP HĐND và UBND quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?