Thủ tục hành chính của Quận Thủ tục hành chính của Quận

Tên thủ tục Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công
Loại thủ tục Người có công
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Trình tự thực hiện + Bước 1: Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị.
+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 05 ngày xác nhận vào đơn đề nghị, tổng hợp và lập danh sách gửi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 05 ngày có trách nhiệm lập và gửi danh sách đổi hoặc cấp lại Bằng đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 30 ngày có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ liệt sĩ, lập danh sách liệt sĩ có đầy đủ thông tin gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công) kèm công văn đề nghị. + Bước 5: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm in Bằng, gửi Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ.
+ Bước 6: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tiếp nhận Bằng "Tổ quốc ghi công" từ Cục Người có công để chuyển đến gia đình liệt sĩ.
 
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa UBND quận
Thành phần số lượng hồ sơ - Thành phần, số lượng: 01 bộ hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị (Mẫu TQ1);
+ Danh sách đề nghị đổi hoặc cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" (Mẫu TQ2).
 
Thời hạn giải quyết 40 ngày
Đối tượng thực hiện Người có công, thân nhân của người có công
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Bằng "Tổ quốc ghi công"
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu download
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý + Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 
+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
+ Thông tư số 05/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – TBXH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?