Thủ tục hành chính của Quận Thủ tục hành chính của Quận

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
181 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ Phòng Kinh tế Công thương
182 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND phường Hộ tịch
183 Đăng ký nuôi con nuôi thực tế UBND phường Hộ tịch
184 Đăng ký nuôi con nuôi (đối với trẻ đang ở tại cơ sở nuôi dưỡng) UBND phường Hộ tịch
185 Đăng ký nhận nuôi con nuôi (đối với trẻ em tại gia đình/trẻ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi chưa đưa vào cơ sở nuôi dưỡng) UBND phường Hộ tịch
186 Tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường UBND phường môi trường cấp xã
187 Bầu hòa giải viên UBND phường Hòa giải ở cơ sở
188 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu UBND phường Bồi thường nhà nước
189 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND phường Bồi thường nhà nước
190 Thủ tục trả lại tài sản UBND phường Bồi thường nhà nước
191 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường UBND phường Bồi thường nhà nước
192 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND phường Bồi thường nhà nước
193 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Phòng Tư pháp Bồi thường nhà nước
194 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Phòng Tư pháp Bồi thường nhà nước
195 Thủ tục chi trả tiền bồi thường Phòng Tư pháp Bồi thường nhà nước
196 Thủ tục trả lại tài sản Phòng Tư pháp Bồi thường nhà nước
197 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Phòng Tư pháp Bồi thường nhà nước
198 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường Phòng Tư pháp Bồi thường nhà nước
199 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Phòng Tư pháp Bồi thường nhà nước
200 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Phòng Tư pháp Phổ biến giáo dục pháp luật

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?