Thủ tục hành chính của Quận Thủ tục hành chính của Quận

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
201 Công nhận báo cáo viên pháp luật Phòng Tư pháp Phổ biến giáo dục pháp luật
202 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Phòng Tư pháp Hòa giải ở cơ sở
203 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND phường Hộ tịch
204 Đăng ký lại khai tử UBND phường Hộ tịch
205 Đăng ký lại kết hôn UBND phường Hộ tịch
206 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND phường Hộ tịch
207 Đăng ký lại khai sinh UBND phường Hộ tịch
208 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND phường Hộ tịch
209 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch UBND phường Hộ tịch
210 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND phường Hộ tịch
211 Đăng ký giám hộ UBND phường Hộ tịch
212 Đăng ký khai tử lưu động UBND phường Hộ tịch
213 Đăng ký kết hôn lưu động UBND phường Hộ tịch
214 Đăng ký khai sinh lưu động UBND phường Hộ tịch
215 Đăng ký khai tử UBND phường Hộ tịch
216 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND phường Hộ tịch
217 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND phường Hộ tịch
218 Đăng ký kết hôn UBND phường Hộ tịch
219 Đăng ký khai sinh UBND phường Hộ tịch
220 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND phường Chứng thực

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?