Thủ tục hành chính của Quận Thủ tục hành chính của Quận

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
21 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 290/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
22 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHYT theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
23 Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
24 Thẩm định hồ sơ xin xác nhận doanh nghiệp, Hợp tác xã là cơ sở sản xuất của thương, bệnh binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
25 Xác nhân đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
26 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp Thành phố Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
27 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
28 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
29 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
30 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
31 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
32 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
33 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
34 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
35 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
36 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
37 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội
38 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội
39 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động việc làm
40 Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động việc làm

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?