Thủ tục hành chính của Quận Thủ tục hành chính của Quận

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
401 Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” UBND phường Lao động thương binh và xã hội
402 Xác nhận bản khai giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995 UBND phường Lao động thương binh và xã hội
403 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sĩ UBND phường Lao động thương binh và xã hội
404 Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sĩ. UBND phường Lao động thương binh và xã hội
405 Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng. UBND phường Tôn giáo
406 Tiếp nhận đăng ký người vào tu UBND phường Tôn giáo
407 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở UBND phường Tôn giáo
408 Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo UBND phường Tôn giáo
409 Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân UBND phường Nông nghiệp
410 Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng UBND phường Tôn giáo
411 Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. UBND phường Nông nghiệp
412 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận an toàn thực phẩm UBND phường Nông nghiệp
413 Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng UBND phường Tôn giáo
414 Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (cấp mới/cấp lại khi sắp hết hạn). UBND phường Nông nghiệp
415 Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng UBND phường Tôn giáo
416 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt đông trong Thành phố Phòng Nội vụ Hội, quỹ
417 Cho phép hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường Phòng Nội vụ Hội, quỹ
418 Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản. UBND phường Lĩnh vực địa chính - Đô thị
419 Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để tổ chức việc cưới, việc tang UBND phường Lĩnh vực địa chính - Đô thị
420 Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để trung chuyển vật liệu xây dựng. UBND phường Lĩnh vực địa chính - Đô thị

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?