Thủ tục hành chính của Quận Thủ tục hành chính của Quận

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
121 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Phòng Nội vụ Tôn giáo
122 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Phòng Nội vụ Tôn giáo
123 Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng UBND phường Tôn giáo
124 Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở theo các Quyết định số 117/TTg, số 20/TTg, số 18/TTg. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
125 Thủ tục Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
126 Hỗ trợ tu sửa nhà ở đối với hộ gia đình chính sách Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
127 Xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách thương binh, gia đình liệt sỹ, xác nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
128 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 290/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
129 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHYT theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
130 Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận và giải quyết chế độ ưu đãi hàng tháng đối với người HĐCM trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
131 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tuất Người có công với cách mạng từ trần Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
132 Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
133 Thẩm định hồ sơ xin xác nhận doanh nghiệp, Hợp tác xã là cơ sở sản xuất của thương, bệnh binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
134 Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi 1 lần đối với người hoạt cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt và tù đày. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
135 Thẩm định hồ sơ xác nhận Thương binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
136 Xác nhân đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
137 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
138 Chứng nhận người có công với cách mạng và con của họ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
139 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đề nghị xác nhận liệt sỹ mới hy sinh sau ngày 1/10/2005 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
140 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với gia đình liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?