Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Kết quả thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Hoàn Kiếm kỳ 2014 – 2018
19/06/2019 | 11:30  | Lượt xem: 675

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội kỳ 2014 - 2018, kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là QPPL) do Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận ban hành kỳ 2014 – 2018 như sau:

- Về cấp quận: Tổng số văn bản QPPL do HĐND, UBND quận ban hành thuộc đối tượng rà soát, hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014-31/12/2018 gồm: 104 văn bản (gồm: 25 Nghị quyết của HĐND và 79 Quyết định của UBND), trong đó:

+ Có 64 văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ;

+ Có 4 văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần;

+ Có 36 văn bản QPPL còn hiệu lực;

+ Không có văn bản QPPL cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới

- Về cấp phường: Tổng số văn bản QPPL do HĐND, UBND các phường thuộc quận ban hành thuộc đối tượng rà soát, hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 - 31/12/2018: 259 văn bản (gồm: 211 Nghị quyết của HĐND và 48 Quyết định của UBND), trong đó:

+ Có 226 văn bản QPPL (gồm: 196 Nghị quyết của HĐND và 30 Quyết định của UBND) hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ;

+ Có 33 văn bản QPPL (gồm: 15 Nghị quyết của HĐND và 18 Quyết định của UBND) còn hiệu lực thi hành;

+ Không có văn bản QPPL hết hiệu lực một phần hoặc cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.

Sau khi có Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL, UBND quận, phường đã thực hiện nghiêm túc việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL trên Cổng giao tiếp điện tử của quận, phường và niêm yết công khai danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần tại Trụ sở HĐND, UBND quận, phường.

Tin: Hà Lê

(Phòng Tư pháp quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?