Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Triển khai thực hiện chuyên đề Cải cách hành chính “Các thủ tục hành chính không chờ” tại UBND 18 phường
12/07/2022 | 15:44  | Lượt xem: 28

Căn cứ Nghị định 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; căn cứ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND quận Hoàn Kiếm về cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của quận Hoàn Kiếm; UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề Cải cách hành chính “Các thủ tục hành chính không chờ” tại UBND 18 phường trên địa bàn quận, cụ thể như sau:

Mục đích nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nhanh chóng, kịp thời nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu của công dân, tổ chức. Cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước của quận, phường (SIPAS) và góp phần nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thành phố.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ công chức phường; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn.

Việc giải quyết TTHC đảm bảo đúng quy định pháp luật theo chuyên ngành, lĩnh vực, đem lại sự hài lòng cho công dân, tổ chức.

Nội dung thực hiện như sau:

1. UBND quận thống nhất triển khai thực hiện Chuyên đề “Các thủ tục hành chính không chờ” tại UBND 18 phường thuộc quận, đảm bảo các điều kiện thực hiện như sau:

- Các TTHC được thực hiện trong chuyên đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường (TTHC 1 cấp, không liên thông), thuộc danh mục các TTHC được công bố theo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội còn hiệu lực.

Trường hợp TTHC trong chuyên đề được điều chỉnh, thay đổi theo Quyết định công bố của UBND Thành phố mà không ảnh hưởng quy trình, nội dung, điều kiện thực hiện thì tiếp tục thực hiện; trong các trường hợp cụ thể khác UBND phường báo cáo UBND quận xem xét, điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế.

- Các Thủ tục hành chính trong chuyên đề có tính chất đơn giản, có thể giải quyết ngay, đảm bảo điều kiện đầy đủ về thành phần hồ sơ, không thuộc các trường hợp phức tạp, phải xác minh và xin ý kiến các phòng chuyên môn.

- Về quy trình giải quyết: Thủ tục hành chính trong chuyên đề được giải quyết không có giấy hẹn, được tiếp nhận trực tiếp tại UBND phường và được giải quyết, trả ngay kết quả cho công dân tại trụ sở của UBND phường.

2. Danh mục “Các thủ tục hành chính không chờ” được áp dụng tổ chức tại UBND 18 phường thuộc quận, bao gồm:

(1) Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

(2) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Điều kiện: Số lượng bản sao tối đa 10 bản, mỗi bản tối đa 20 trang

(3) Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Điều kiện: Hồ sơ đủ thành phần, không thuộc các trường hợp phức tạp, phải xác minh và xin ý kiến các phòng chuyên môn.

(4) Thủ tục Đăng ký kết hôn

Điều kiện: Hồ sơ đủ thành phần, không thuộc các trường hợp phức tạp, phải xác minh và xin ý kiến các phòng chuyên môn.

(5) Thủ tục Đăng ký khai tử

Điều kiện: Hồ sơ đủ thành phần, không thuộc các trường hợp phức tạp, phải xác minh và xin ý kiến các phòng chuyên môn.

Trong quá trình triển khai chuyên đề, căn cứ vào tình hình thực tiễn, UBND quận khuyến khích UBND các phường rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền thực hiện của UBND phường (TTHC 1 cấp, không liên thông, liên quan trực tiếp tới người dân), bổ sung vào danh mục TTHC không chờ của phường để thực hiện thí điểm nhằm phục vụ công dân tốt hơn.

3. Thời gian thực hiện chuyên đề: Từ ngày 04/5/2022 đến ngày 31/10/2022.

Tổ chức thực hiện:

1. Phòng Nội vụ quận

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này; gắn hiệu quả triển khai tại các đơn vị với việc đánh giá công chức, công tác cải cách hành chính và công tác thi đua, khen thưởng hàng năm của đơn vị.

- Tham mưu cho UBND quận tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện chuyên đề; tổ chức tổng kết chuyên đề sau ngày 31/10/2022; đưa nội dung thực hiện TTHC không chờ vào hoạt động chính thức của UBND các phường thuộc quận.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền thực hiện “Các thủ tục hành chính không chờ” trên địa bàn quận.

2. Văn phòng HĐND và UBND quận

- Đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử quận về các hoạt động của chuyên đề cải cách hành chính “Các thủ tục hành chính không chờ”.

- Chủ trì, tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định hiện hành và công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn quận.

- Phối hợp với các đơn vị trong công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện chuyên đề “Các thủ tục hành chính không chờ” trên địa bàn phường.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin quận

- Phối hợp với phòng Nội vụ quận, các đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động liên quan đến Kế hoạch này.

4. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận

- Tham gia công tác kiểm tra việc thực hiện chuyên đề “Các TTHC không chờ” trên địa bàn phường.

- Thường xuyên rà soát các TTHC trong lĩnh vực đơn vị phụ trách để đề xuất UBND quận tiếp tục bổ sung thêm các TTHC mới vào danh sách TTHC không chờ.

- Phòng Tư pháp quận thường xuyên hướng dẫn, giải đáp về chuyên môn, nghiệp vụ đối với “Các TTHC không chờ” lĩnh vực Tư pháp.

5. Ủy ban nhân dân 18 phường

- Triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị về nội dung Kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung yêu cầu Kế hoạch của UBND quận đề ra;

Căn cứ Kế hoạch này, UBND 18 phường thực hiện xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện tại đơn vị, xong trước ngày 22/4/2022, gửi Kế hoạch về UBND quận (qua Phòng Nội vụ) theo dõi, tổng hợp.

- Chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, bố trí, ủy quyền cho lãnh đạo, phân công công chức và chuẩn bị điều kiện trang thiết bị làm việc phục vụ triển khai thực hiện giải quyết “Các TTHC không chờ” tại trụ sở làm việc của đơn vị.

- Thông tin, tuyên truyền rộng rãi việc thực hiện thí điểm chuyên đề “Các TTHC không chờ” trên địa bàn phường với nhiều hình thức phong phú để công dân, tổ chức biết, thực hiện.

- Niêm yết Thông báo công khai về nội dung thực hiện “Các TTHC không chờ” và địa chỉ email tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về TTHC không chờ (Email: tthckhongcho_hoankiem@hanoi.gov.vn) tại trụ sở làm việc, Bộ phận “Một cửa” của UBND phường, Cổng thông tin điện tử phường (theo mẫu gửi kèm Kế hoạch).

- Xây dựng, tổ chức thực hiện theo Quy trình ISO tại đơn vị đối với 05 TTHC “không chờ” (theo Mẫu quy trình ISO tham khảo gửi kèm Kế hoạch này) thay thế 05 Quy trình ISO TTHC trước đây.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo Biểu mẫu do Phòng Nội vụ quận hướng dẫn, gửi về UBND quận (qua Phòng Nội vụ) tổng hợp theo tiến độ, như sau:

+ Báo cáo 01 tháng: Trước ngày 30/5/2022.

+ Báo cáo quý: Trước ngày 30/7/2022.

+ Báo cáo tổng kết chuyên đề: Trước ngày 25/10/2022.

Đây là chuyên đề quan trọng trong công tác cải cách hành chính, điểm nhấn khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận, UBND quận yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 18 phường nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc gửi ý kiến về UBND quận (qua Phòng Nội vụ) tổng hợp, báo cáo UBND quận xem xét, giải quyết.

Tin: Sơn Tùng(bs)

(Phòng Nội vụ quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?