Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ QUẬN

Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận

Tên đơn vị: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận Hoàn Kiếm

Địa điểm: 33 phố Nhà Chung - quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội.

A. Chức năng:

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị là đơn vị hành chính sự nghiệp chịu sự lãnh đạo của Quận uỷ Hoàn Kiếm và sự quản lý trực tiếp của UBND quận, có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng về lý luận chính trị, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức  nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể, xây dựng và quản lý Nhà nước… cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận.

B. Nhiệm vụ:

Tổ chức bồi dưỡng chương trình lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận.

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác cho cán bộ Đảng (đảng ủy viên, chi ủy viên), cán bộ chính quyền ( Ủy viên UBND, HĐND phường, tổ trưởng, tổ phó dân phố…), cán bộ quản lý Nhà nước, cán bộ các đoàn thể chính trị, xã hội ở quận và cơ sở.

Bồi dưỡng phát triển Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới.

Tổ chức thông tin thời sự, chính sách, khoa học kỹ thuật cho đội ngũ báo cáo viên cơ sở.

Thực hiện một số nhiệm vụ bồi dưỡng do yêu cầu công tác của cấp uỷ Đảng, HĐND, UBND quận.

C. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

- Giám đốc

- Phó giám đốc

- Bộ phận giáo vụ

- Bộ phận hành chính

D. Nhân sự hiện nay:

Trung tâm có 07 đồng chí trong đó có 6 biên chế:

1. Giám đốc:

 - Đ/c Vũ Thị Hà - SĐT: 3.828.7462

2. Phó giám đốc:

 - Đ/c: Trần Thị Thu Hạnh - SĐT: 3.828.7461

 - Đ/c: Ngô Anh Toàn - SĐT: 3.938.1454

E. Các hình thức khen thưởng

- Năm 1999 được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

- Năm 2004 được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

- Năm 2005 được tặng Bằng khen của Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương.

- Năm 2006 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Năm 2006 được tặng Bằng khen của Thành ủy Hà Nội, Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Năm 2008 được tặng Bằng khen của Thành ủy Hà Nội, đơn vị dẫn đầu Thành phố về công tác bồi dưỡng đào tạo.

- Năm 2013, được tặng Bằng khen của Thành ủy Hà Nội.

- Nhiều năm liên tục được tặng giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội.

- Nhiều năm liên tục được Quận ủy Hoàn Kiếm tặng giấy khen.

- Nhiều năm liên tục là đơn vị được UBND quận công nhận tập thể tốt.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?