Văn bản của HĐND Văn bản của HĐND

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
239/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND quận khóa XIX) 06/12/2019
238/BC-HĐND Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2019 06/12/2019
237/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của các cơ quan Tư pháp quận năm 2019 05/12/2019
170/TB-HĐND Kết luận của Thường trực HĐND quận về phiên giải trình công tác quản lý, tổ chức và hoạt động của tuyến phố đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội và không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận 09/09/2019
154/KH-HĐND Kế hoạch số 154/KH-HĐND ngày 30/7/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 thành lập Đoàn giám sát về “Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Hoàn Kiếm, giai đoạn 2016 – 2020” 30/07/2019
134/NQ-HĐND Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 thành lập Đoàn giám sát về “Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Hoàn Kiếm, giai đoạn 2016 – 2020” 28/06/2019
133/TTr-HĐND Tờ trình số 133/TTr-HĐND ngày 27/6/2019 về việc ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND quận Hoàn Kiếm năm 2020 27/06/2019
132/NQ-HĐN Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của quận Hoàn Kiếm 27/06/2019
131/NQ-HĐND Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 về danh mục, kế hoạch vốn các dự án xây dựng cơ bản tập trung thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 của quận Hoàn Kiếm 27/06/2019
129/NQ-HĐND Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 về kết quả giám sát công tác quản lý, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm 27/06/2019
128/NQ-HĐND Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 về chương trình giám sát của HĐND quận Hoàn Kiếm năm 2020 27/06/2019
126/NQ-HĐND Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 phê chuẩn quyết toán ngân sách quận Hoàn Kiếm năm 2018 27/06/2019
125/NQ-HĐND Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 về việc chấp nhận thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 27/06/2019
336/NQ-HĐND Nghị quyết số 336/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trong năm 2019 14/12/2018
335/NQ-HĐND Nghị quyết số 335/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp trong các đơn vị thuộc quận Hoàn Kiếm năm 2019 13/12/2018
334/NQ-HĐND Nghị quyết số 334/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách quận Hoàn Kiếm năm 2017 13/12/2018
333/NQ-HĐND Nghị quyết số 333/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 về kế hoạch đầu tư công năm 2019 của quận Hoàn Kiếm 13/12/2018
332/NQ-HĐND Nghị quyết số 332/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của quận Hoàn Kiếm 13/12/2018
331/NQ-HĐND Nghị quyết số 331/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 của quận Hoàn Kiếm 13/12/2018
330/NQ-HĐND Nghị quyết số 330/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 về dự toán thu ngân sách nhà nước quận và phân bổ thu, chi ngân sách quận Hoàn Kiếm năm 2019 13/12/2018

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?