Văn phòng Quận ủy Văn phòng Quận ủy

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VĂN PHÒNG QUẬN ỦY

Tên đơn vị: Văn phòng Quận ủy

Địa chỉ: 21 Bà Triệu - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội.

A. CHỨC NĂNG

Văn phòng Quận ủy là cơ quan tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp, điều hòa hoạt động của các Ban xây dựng Đảng phục vụ cho hoạt động chung của Quận ủy. Có chức năng: Phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày của Quận ủy; quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ và bảo đảm hậu cần phục vụ hoạt động của Quận ủy và các cơ quan tham mưu giúp Quận ủy; kiến nghị, đề xuất những vấn đề cần thiết trong tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn quận; tổng hợp thông tin phục vụ cấp ủy.

B. NHIỆM VỤ

1. Tham m ưu, phối hợp

Giúp Ban Chấp hành Đảng bộ quận xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình công tác toàn khóa; Chương trình công tác năm, quý, tháng của Ban Thường vụ Quận ủy và lịch công tác tuần của Thường trực, Thường vụ Quận ủy. Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan chức năng giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; sơ kết, tổng kết việc thực hiện và sửa đổi, bổ sung quy chế khi thấy cần thiết.

- Là đầu mối phối hợp, điều hòa Chương trình công tác của Thường trực Quận ủy và một số hoạt động của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ để thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy; phối hợp, điều hòa hoạt động của các Ban Đảng, các cơ quan của cấp ủy để phục vụ cho hoạt động chung của Quận ủy.

- Tổ chức phục vụ các hội nghị thường xuyên và đột xuất của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, các cuộc họp của Thường trực Quận ủy; tham gia tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ quận. Tổ chức ghi biên bản, lập hồ sơ hội nghị và văn bản hóa các kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy.

- Giúp Thường trực Quận ủy xử lý, điều hành công việc hàng ngày của Quận ủy.

Chủ trì hoặc phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận xây dựng một số Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động và Đề án, Kế hoạch do Thường trực Quận ủy giao; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện, thẩm định nội dung và thể thức văn bản trước khi trình cấp ủy. Trực tiếp soạn thảo các văn bản do cấp ủy giao.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan giúp cấp ủy theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động, Đề án, Kế hoạch, các Quyết định của cấp ủy và Trung ương, Thành ủy; phối hợp tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trong Đảng bộ quận.

2. Công tác tổng hợp - nội chính

Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy; thực hiện chế độ cung cấp thông tin cho Quận ủy viên và cấp cơ sở trực thuộc, các phòng, ban, ngành, đoàn thể theo quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy. Giúp Thường trực Quận ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất đối với Thành ủy; theo dõi, đôn đốc các Ban xây dựng Đảng, cấp ủy cơ sở thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Tiếp nhận, nghiên cứu các đơn, thư gửi đến Quận ủy, đề xuất ý kiến xử lý; chuẩn bị nội dung và tham dự các buổi tiếp công dân của Thường trực Quận ủy; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư khiếu nại, tố cáo được Thường trực Quận ủy giao.

3. Công tác văn thư lưu trữ

Đảm bảo công tác văn thư, lưu trữ đúng với quy định hiện hành; tiếp nhận, phát hành và quản lý tài liệu, văn bản bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, an toàn, bí mật.

- Bảo vệ, bảo quản an toàn, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài liệu tại kho lưu trữ của Quận ủy; tổ chức thu thập, sưu tầm đầy đủ các tài liệu thuộc diện lưu vào kho lưu trữ Quận ủy. Phối hợp với Văn phòng Thành ủy hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ của cấp ủy cơ sở, cơ quan trực thuộc Quận ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội quận.

4. Công tác công nghệ thông tin

- Phối hợp với Văn phòng Thành ủy quản lý, vận hành, bảo vệ mạng thông tin của cấp ủy. Bảo đảm kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong văn phòng cấp ủy và các cơ quan Đảng. Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin cho cấp ủy cơ sở.

- Xây dựng và phối hợp với Văn phòng Thành ủy thực hiện kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ văn phòng cấp ủy và công nghệ thông tin cho Quận ủy viên, cán bộ văn phòng cấp ủy, cán bộ chủ chốt cấp ủy cơ sở và cơ quan trực thuộc Quận ủy.

5. Công tác hành chính - quản trị

- Thực hiện quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ theo đúng quy định hiện hành; bảo đảm tài chính và các điều kiện vật chất cho hoạt động của Quận ủy và các cơ quan trực thuộc Quận ủy.

- Chủ động kiến nghị với Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy có chế độ chi tiêu đặc thù, phù hợp để động viên, khuyến khích cán bộ công tác tại Văn phòng cấp ủy và cán bộ làm công tác Đảng.

- Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, tổ chức bảo vệ an toàn nơi làm việc của Quận ủy. Quản lý, khai thác mạng cơ yếu, mã dịch theo đúng quy định hiện hành.

6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác  do Ban Thường vụ, Th ường trực Quận ủy giao,  ủy quyền.

C. C Ơ CẤU TỔ CHỨC

- Tổ chức bộ máy của Văn phòng Quận ủy bao gồm lãnh đạo Văn phòng (Chánh Văn phòng và 03 Phó Chánh Văn phòng) và các bộ phận nghiệp vụ:

1. Bộ phận Tổng hợp;

2. Bộ phận Văn thư - Lưu trữ;

3. Bộ phận Hành chính, quản trị;

D. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG QUẬN UỶ

1. Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Chánh Văn phòng Quận ủy

ĐT liên hệ: 0914.321.483

2. Đ/c Phạm Hải Anh - Phó Chánh Văn phòng

ĐT liên hệ: 0904.173.789

3. Đ/c Nguyễn Văn Phú - Phó Chánh Văn phòng 

ĐT liên hệ: 0913.240.791

4. Đ/c Lê Văn Bản - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Nội chính

ĐT liên hệ: 0913.283.853

E. THÀNH TÍCH

Văn phòng Quận ủy được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Văn phòng cấp ủy năm 2011; Chủ tịch UBND Thành phố tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2011; Tập thể Văn phòng được UBND quận tặng Giấy khen có thành tích trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Năm 2012, Ban Thường vụ tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam" trong giai đoạn mới; UBND quận tặng giấy khen có thành tích tốt trong công tác phổ biến giáo dục Pháp luật trên địa bàn quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2008 – 2012. Năm 2013 – 2014, Văn phòng Quận ủy Hoàn Kiếm được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy.

 

 

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?