Nhà đất - Đô thị Nhà đất - Đô thị

Các văn bản về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
28/06/2021 | 08:22  | Lượt xem: 135

1

Luật Phòng, chống thiên tai

Tải về

2

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

Tải về

3

Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luạt Phòng, chống thiên tai

Tải về

4

Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai

Tải về

5

Thông tư số 17/2019/TT-BTTTT ngày 10/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai

Tải về

6

Quyết định số 636/QĐ-BTTTT ngày 12/5/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch truyền thông về phòng, chống thiên tai đến năm 2030

Tải về

7

Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 05/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Tải về

8

Kế hoạch số 1521/KH-STTTT ngày 21/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội năm 2021

Tải về

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?