Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Quận Hoàn Kiếm triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
06/10/2021 | 13:52  | Lượt xem: 404

Ngày 30/8/2021, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trên địa bàn quận.

Theo Kế hoạch, từ năm 2021 đến hết năm 2025, UBND quận Hoàn Kiếm triển khai 3 nhóm nhiệm vụ để thực hiện Đề án trên, cụ thể:

(1) Hoàn thiện việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và gắn với quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ hành chính tại Bộ phận “Một cửa” tạo cơ sở hình thành dữ liệu đầy đủ và chính xác:

- Năm 2021: Hoàn thành số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 20% và 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của quận và các phường đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Năm 2022: Hoàn thành số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của quận và các phường tăng tối thiểu 20% so với năm 2021.

- Năm 2023 - 2025: Tăng tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được giải quyết thành công mỗi năm tăng thêm 20% đối với mỗi cấp hành chính; đảm bảo đạt tỷ lệ 100% trước năm 2025.

(2) Mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; UBND quận đặt ra mục tiêu:

- Năm 2022: Đảm bảo tối thiểu 30% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu.

- Năm 2023 - 2025:

+ Đạt tỷ lệ 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sử và đáp ứng được yêu cầu.

+ Tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị sử dụng.

+ Điện tử hóa việc giám sát, đánh giá kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả.

+ Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025.

(3) Nâng cao tính chủ động trong đổi mới, chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động của công chức làm nhiệm vụ tại Bộ phận “Một cửa”, cụ thể:

- Năm 2022: Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận “Một cửa” xuống trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần đến giao dịch.

- Năm 2023 - 2025:

+ Năng suất tiếp nhận hồ sơ của 01 công chức tại Bộ phận “Một cửa” đảm bảo đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

+ Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút/01 lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu: 30 phút/01 hồ sơ vào năm 2025.

UBND quận Hoàn Kiếm đã giao Văn phòng HĐND và UBND quận chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, UBND các phường thuộc quận tổ chức triển khai; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; phối hợp Trung tâm Chính trị quận tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của Đề án; kịp thời tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND quận, UBND Thành phố tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch; phối hợp Phòng Nội vụ quận đề xuất Chủ tịch UBND quận khen thưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích trong quá trình thực hiện Đề án.

Quận Hoàn Kiếm tin rằng, trong thời gian tới việc thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đạt kết quả tốt.

Bài, ảnh: Cao Sơn

(VP HĐND&UBND quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?